• Welkom

  20 mei − VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u de laatste nieuwsberichten, contactgegevens van onze fractieleden, wethouder, het bestuur en onze standpunten. Tevens zijn er volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren op onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Heeft u vragen/suggesties, neem dan contact met ons op via: secretariaat@vvddronten.nl of de fractieleden. Graag tot ziens! Lees verder

 • Aan de slag

  01 februari − In de raadsvergadering van 28 januari is het voorstel om het plein de Rede her in te richten aangenomen, CDA, VVD, Leefbaar Dronten en de PVDA stemden in met het voorstel. Lees verder

 • Werkbezoek VVD

  31 januari − Het duurt nog even (maart 2017) maar er wordt nu al gewerkt aan input voor het verkiezingsprogramma. Hoewel de VVD elke dag uit het hele land berichten krijgt, werkt het soms het beste om het op locatie te horen en te zien. Lees verder

 • VVD zegt het met bloemen

  © Kees Bakker / KBcommunicatie

  26 januari − VVD Dronten wist OVDD voorzitter Hester Vroegop vrijdag 22 januari te verrassen met een prachtige bos bloemen. Dit ter gelegenheid van de tiende verjaardag van OndernemersVereniging de Driehoek (OVDD) Lees verder

 • U hebt iets gemist als u niet bij “veilig wonen met domotica” bent geweest.

  25 januari − Door Tiny Winter - U hebt iets gemist als u niet bij “veilig wonen met domotica” bent geweest. Op deze foto ziet u de biodynamische verlichting in een woonkamer van Laarhof. Lees verder

 • Woordenlijst Vluchtelingenopvang

  25 januari − door Trudy Stoker - Een paar maanden geleden is door de gemeenteraad van Dronten een motie van de Partij van de Arbeid is behandeld. Hier wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om in onze gemeente extra vluchtelingen op te vangen. Deze motie is destijds aangenomen. De VVD heeft tegen deze motie gestemd, maar vanzelfsprekend respecteren we het democratisch besluit. In de wandelgangen worden wij als fractie wel eens aangesproken over ons standpunt, en wat opvalt is dat er vaak begrippen, afkortingen en definities door elkaar gehaald worden. Hieronder een korte “verklarende woordenlijst” van veel voorkomende terminologie. Lees verder

 • Roggebotsluis

  © maartenheijenk.nl

  24 januari − Een bericht in de media dat een bouwfase in de aanleg van de bypass bij Kampen tien miljoen Euro goedkoper uitvalt dan begroot was, is voor mij een aanleiding geweest om via Twitter hierop te reageren en dit geld te reserveren voor daadwerkelijke goede oeververbinding. Lees verder

 • VVD blij met strenge uitvoering taaleisen bijstand

  © Google

  28 december − door Irene Korting - Op 1 januari 2016 gaat de Wet Taaleis in de bijstand in. Vanaf dat moment wordt van bijstandaanvragers verwacht dat ze de Nederlandse taal beheersen, of deze gaan leren. Voor mensen die al bijstand ontvangen geldt de verplichting vanaf 1 juli 2016. Bijstandontvangers moeten op vijf taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen, schrijven, gesprekken voeren) een niveau halen dat vergelijkbaar is met het niveau van het inburgeringsexamen. Het kabinet heeft gemeenten opgedragen ervoor te zorgen dat alle bijstandontvangers dit niveau hebben. Wat de VVD Dronten betreft is de nieuwe Wet Taaleis een goede zaak. De VVD wil dat de uitvoering hiervan streng wordt opgepakt zoals het kabinet van gemeenten vraagt. Lees verder

 • Vragen TSN Thuiszorg

  © Google

  18 december − door Irene Korting - De VVD heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar vragen gesteld over het in nood verkerende thuiszorgbedrijf TSN dat ook in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant uitvoering geeft aan de thuiszorg. Hoewel de VVD Dronten het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders vindt om te zorgen voor hun eigen continuïteit, vinden wij het cliëntenbelang erg belangrijk. Het antwoord van het college is geruststellend. Lees verder

 • Forensenbelasting

  © Google

  04 december − door Bernd Rosing - Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 heeft de gemeenteraad van Dronten de verordening forensenbelasting behandeld. Forensenbelasting is een belasting bedoeld voor mensen die niet in de gemeente Dronten wonen maar wel voor meer dan 90 dagen per jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Veelal gaat het hier om een vakantiewoning. Lees verder

 • Een slimme en praktische invulling

  03 december − Door Trudy Stoker - BDE Personeelsdiensten is 7 jaar geleden opgericht door Brigitte Ender. Sinds maart 2015 heeft zij Joanne Berghuis in dienst genomen, omdat BDE een groei doormaakte. Beide dames komen uit de wereld van het uitzendwerk. Naast een kantoor in Biddinghuizen zijn ze nu ook te vinden in Dronten. En wel in het pand van IMpact, hoe slim bedacht! Wat een slimme, praktische invulling. Lees verder

 • Geen verhoging tarieven afvalstoffen- en rioolheffing in 2016

  © Google

  02 december − De VVD hecht aan lage lasten voor de burgers van Dronten. In de afgelopen jaren hebben we dat waargemaakt door de rioolheffing en de OZB beperkt te laten stijgen en de afvalstoffenheffing te laten dalen. Dat resulteerde in 2015 zelfs in een daling van de woonlasten voor een gemiddeld Dronter gezin met een eigen woning. Lees verder

 • Zorgen voor werk

  30 november − door Irene Korting - Deze week was er in het nieuws aandacht voor de banenafspraak. Deze afspraak van Flevoland met het Rijk houdt in dat de Flevolandse gemeenten moeten zorgen voor 400 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat van de 400 banen er nu 100 zijn ingevuld. Daarmee ligt Flevoland op koers met 25%. Tijdens de raadsvergadering op 26 november kwam ook naar voren dat Dronten slechts 6 banen van deze 100 levert. Dat vindt de VVD aan de lage kant als je kijkt naar het aantal mensen dat op zoek is naar werk. Lees verder

 • Raadsbezoek Fresh Care Convenience van de Staay Food Group

  © Irene Korting

  20 november − door Irene Korting - Gisteren vond het raadsbezoek aan Fresh Care Convenience van de Staay Food Group plaats. Dit moderne Drontense bedrijf is gespecialiseerd in het bewerken van verse groenten, fruit en andere natuurlijke ingrediënten tot kant en klaar eenheden zoals bijvoorbeeld salades. Het bedrijf timmert niet alleen hard aan de weg, maar is zich ook zeer bewust. Bewust van gezonde voeding, duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen. En dat doen ze en wel te verstaan in Dronten. Tijdens het raadsbezoek kwam de uitbreiding van het bedrijf door de nieuwe fabriek duidelijk naar voren. Het bedrijf heeft hoognodig meer ruimte nodig en opent over enige tijd een nieuwe fabriek in Dronten. Een interessante vraag is waarom kiest Fresh Care juist voor Dronten? Lees verder

 • Cultuurvisie 2015

  © Kunstwacht Dronten

  13 november − door Irene Korting - De VVD is blij met deze cultuurvisie, het betreft een goed gefundeerd stuk met de integrale aanpak. Cultuur draagt bij aan de levendigheid van onze gemeente en aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die hiermee in aanraking komt. Lees verder

 • Vragen voortgang zoektocht ontwikkelaar woningbouw MFC Swifterbant

  © WPlatform

  13 november − door Irene Korting - Tijdens de raadscommissie van 12 november heeft de VVD-fractie vragen gesteld over de voortgang van de zoektocht naar een partner voor de woningbouw bij het MFC Swifterbant. De VVD-fractie ontving signalen dat partijen buiten Dronten interesse hebben, maar dat voor partijen afkomstig buiten Dronten deelname niet mogelijk is vanwege het verbod op nieuwbouw buiten de kernregio, zoals opgenomen in de herziene Woningwet. Lees verder

 • Programmabegroting 2016

  05 november − door Bernd Rosing - De VVD heeft het afgelopen jaar tijdens de behandeling van diverse financiële stukken stukken het college gecomplimenteerd met de financiële beheersing van de gemeente Dronten. Een speciaal compliment geldt wat dat betreft voor de wethouder financiën (Ton van Amerongen). Ik realiseer mij dat dit uit verdachte hoek komt omdat de wethouder financiën een partijgenoot van ons is maar ook als hij dat niet zou zijn geweest had hij die complimenten van de VVD fractie ruimhartig gekregen. Ook voor 2016 ligt er weer een gezonde begroting die uitvoering geeft aan het collegeprogramma waarin we duidelijk de inbreng van de VVD terugvinden. Lees verder

 • Aandacht voor processtappen onderzoek extra vluchtelingenopvang

  © Google

  30 oktober − door Irene Korting - De opvang van vluchtelingen is een zaak die de inwoners van onze gemeente raakt. De motie van 3 september die het college verzocht om onderzoek te doen naar extra opvangplaatsen voor vluchtelingen in de gemeente Dronten, is met meerderheid door de raad aangenomen. De VVD stemde weliswaar tegen, maar accepteert uiteraard dat het onderzoek naar de mogelijke opvang plaatsvindt. Lees verder

 • Vluchtelingen

  © Google

  27 oktober − door Bernd Rosing - Op 3 september is in de gemeenteraad van Dronten een motie van de Partij van de Arbeid behandeld waarin het college wordt opgeroepen om te onderzoeken of er in de gemeente Dronten locaties zijn die het mogelijk maken om, naast de bestaande vluchtelingenopvang in het AZC, extra vluchtelingen op te vangen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft voor de motie gestemd waardoor het college van burgemeester en wethouders het verzoek hebben gekregen de motie uit te voeren. De VVD heeft tegen de betreffende motie gestemd. Alhoewel we evenals andere partijen van mening zijn dat we mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn niet in de kou kunnen laten staan, vinden we dat Dronten z'n verantwoordelijkheid voldoende heeft genomen in dit probleem. Lees verder

 • Vragen over nieuwe woningbouwlocaties Swifterbant

  15 oktober − door Irene Korting - Naar aanleiding van verontrustende signalen van inwoners uit Swifterbant, stelde VVD Dronten tijdens de commissievergadering van 15 oktober twee vragen aan het college over het inwonersparticipatie-project dat gaat over nieuwe woningbouwlocaties in Swifterbant. Lees verder