Huishoudboekje op orde

De VVD vindt dat de gemeente betaalbaar moet zijn en blijven, gekoppeld aan een lage belastingdruk voor de burger en de ondernemer. Er moet zuinig omgegaan worden met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. En geen lasten doorschuiven naar volgende generaties.

Voor de kosten van de bedrijfsvoering wordt de nullijn gehanteerd. Het thans beschikbare bedrijfsvoeringbudget is, na aftrek van de nog te realiseren ombuigingen voor de komende jaren, taakstellend. Toename van de personele kosten is alleen verdedigbaar wanneer  dit gerelateerd is aan taakoverdrachten van het Rijk.

Kritisch volgen
Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom moet er voortdurend worden gekeken of die middelen ook efficiënt worden aangewend. De VVD wil daarom ieder jaar een doorlichting van een kwart van de begroting, waarbij getoetst wordt of de benoemde activiteiten en doelen nog een meerwaarde hebben voor de gemeente Dronten.


Geen extra belastingen
De VVD wil een onderzoek naar de mogelijkheden  van het terugbrengen van het aantal belastingen. Het invoeren van nieuwe belastingen is voor de VVD niet aan de orde. Ook in de komende Raadsperiode zal parkeren “vrij” blijven en zal er dus geen parkeerbelasting ingevoerd worden.

Grondbedrijf
Het Grondbedrijf verkeert in financieel zwaar weer. De VVD wil de daarmee samenhangende financiële pijn ook direct in de respectievelijke jaarstukken opgenomen zien. Waardoor grondexploitaties voor de toekomst ontdaan worden van financiële ballast uit het verleden. Doorschuiven van deze lasten naar de toekomst is geen optie.