Infrastructuur

De VVD wil blijven investeren in een goede infrastructuur waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het buitengebied van de gemeente Dronten. De VVD onderkent als geen ander dat een moderne goede infrastructuur een basisvoorwaarde is voor economische groei.

Parkeren
Parkeren in de kernen van de gemeente Dronten blijft gratis. Gratis parkeren is van groot belang voor de economische activiteit in de kernen en houdt de lastendruk voor de burgers beperkt.

Wegennet
De N307 is een belangrijke verkeersader voor de gemeente Dronten. In de beoordeling van ondernemers om zich al dan niet te vestingen in Dronten of om hun bedrijf uit te breiden speelt de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen een grote rol. De VVD wil dat de gemeente Dronten in samenwerking met de provincie de N307 versneld opwaardeert.
Het knooppunt Roggebotsluis belemmert een goede doorstroming van het verkeer op de N307. De VVD pleit op landelijk - en provinciaal niveau voor een goede oplossing van dit knelpunt. Ook wordt samenwerking met de buurgemeenten gezocht aangezien ook zij belang hebben bij een goede doorstroming van het verkeer.

Vliegveld Lelystad
De uitbreiding van vliegveld Lelystad is mogelijk gemaakt door een nieuw luchthavenbesluit. De VVD wil dat de inwoners van Dronten zo weinig mogelijk geluidsoverlast ervaren van het vliegveld. Met name de aanvliegroute en de hoogte van de vliegtuigen in de nabijheid van woonkernen is van belang. De VVD wil dat een strenge handhaving toeziet op de naleving van afspraken rondom de hoogte en de aanvliegroute. De gemeente speelt hierin een actieve rol. De VVD wil dat de er een meldpunt wordt inricht waar burgers hun klachten kwijt kunnen over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad.

Verkeersveiligheid
De veiligheid in het verkeer moet worden gewaarborgd. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers moeten veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg. De VVD is geen voorstander van de aanleg van verkeersdrempels. Andere verkeersremmende maatregelen kunnen net zo effectief zijn. De VVD is van mening dat asociaal weggedrag hard moet worden bestraft. Meer verkeerstoezicht binnen de bebouwde kom kan daarom op de steun rekenen van de VVD.

De verkeerssituatie rondom scholen heeft blijvende aandacht nodig. Met name halen en brengen van kinderen kan gevaarlijke situaties opleveren. Overleg met ouders en scholen moet er voor zorgen dat een optimale situatie wordt nagestreefd.

Openbaar vervoer
De VVD onderschrijft het belang van openbaar vervoer. Met de komst van de Hanzelijn is de Oost-West verbinding aanzienlijk verbeterd. Vanaf het station in Dronten ben je nu in ongeveer een uur in hartje Amsterdam en in ongeveer 20 minuten in het centrum van Zwolle. Om alle inwoners van de gemeente Dronten optimaal gebruik te kunnen laten maken van de Hanzelijn moet er een goede busverbinding tussen de kernen en het NS station zijn. De VVD blijft er bij de provincie op aandringen dat er hoogwaardig openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen wordt aangeboden.