Leefbare kernen

Het behoud van de basisvoorzieningen in de kernen Biddinghuizen en Swifterbant staat onder druk. Groei van het inwoneraantal zal nodig zijn voor het in stand houden van de basisvoorzieningen. Daarom is de VVD voorstander van voldoende aanbod van nieuwbouw voor deze kernen, maar dit moet wel aansluiten op de vraag uit de markt. 

Winkelcentra
Met de bouw van het winkelcentrum "Suydersee" heeft het centrum van Dronten een goede  uitstraling  gekregen. Het aangrenzende " Redeplein" is opnieuw ingericht, maar er wordt nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Daarom pleit de VVD voor meer ruimte voor activiteiten op het Redeplein, zoals in de notitie "De Rede bruist" is verwoord.
De VVD wil samen met winkeliersvereniging kijken hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingepast in het centrumgebied. Samen met winkeliers en horecaondernemers in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen moeten randvoorwaarden voor attractieve winkelpanden en horeca passend bij de huidige tijd gerealiseerd worden.

Multifunctionele accommodaties
De VVD is voorstander van multifunctionele accommodaties zodat verschillende voorzieningen in één gebouw ondergebracht kunnen worden waardoor op kosten kan worden bespaard. Als in de dorpen op een moment nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk is, dient het perspectief van een multifunctionele accommodatie goed te worden onderzocht. Met name voor Biddinghuizen en Swifterbant kan dit bijdragen aan het in stand houden van het voorzieningenniveau.

Centrum voorzieningen
De VVD vindt dat de centra van de drie dorpen het kloppende hart van de gemeenschap moeten zijn. Daarvoor zijn zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen nodig. 

In de visie van de VVD moet het mogelijk zijn om de gehele levensloop van jong tot oud in een dorp door te maken. Daarvoor moet het hele spectrum van zorg en ondersteuning, van kraamzorg tot ouderenzorg, in de dorpen aangeboden kunnen worden. En moet ook de noodzakelijke huisvesting voor alle leeftijdsgroepen aanwezig zijn. (levensloopbestendig) 

Door in de centra zoveel mogelijk voorzieningen te combineren kunnen de mogelijkheden om dit te realiseren worden vergroot. Daarom is de VVD voorstander van multifunctionele accommodaties zodat verschillende voorzieningen in één gebouw ondergebracht kunnen worden waardoor op kosten kan worden bespaard. Als in de dorpen op een moment nieuwbouw van maatschappelijke voorzieningen noodzakelijk is, dient het perspectief van een multifunctionele accommodatie goed te worden onderzocht. In Biddinghuizen is al een eerste stap gezet met de ontwikkeling van het MFG (multifunctioneel gebied). Ook voor Swifterbant willen we een dergelijke ontwikkeling vorm geven.

De winkelcentra zijn de belangrijkste commerciële voorzieningen die in elk dorp nodig zijn om in ieder geval in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. De VVD wil daar waar nodig ondernemers zoveel mogelijk de ruimte bieden om aantrekkelijke winkelvoorzieningen te realiseren en in stand te houden.