Efficiënte gemeente

De VVD blijft inzetten op een klein kwalitatief goed gemeentelijk apparaat met lage apparaatskosten. Waarbij een vraaggerichte, doelmatige en doeltreffende dienstverlening én informatievoorziening voorop moet staan. De burger moet optimaal worden bediend. Waarbij ook transparant aangegeven moet worden wat die burger wel maar ook niet van de gemeente kan verwachten.

Toegankelijkheid
De VVD vindt dat de burgers in Dronten op een eenvoudige wijze toegang moeten krijgen tot de gemeentelijke diensten, door producten digitaal aan te bieden en via het inrichten van een Klant Contact Centrum volgens de “één balie” gedachte.

Op e-mails van burgers dient binnen drie dagen gereageerd te worden. De gemeentelijke website dient in de top 50 van beste gemeentelijke websites te staan.

Bezwaarschriften dienen per definitie binnen de wettelijke termijnen afgedaan te worden. Er dient een adequate klachtenregeling te zijn.

Omvang
De omvang van het ambtelijk apparaat dient klein en flexibel te zijn.
Flexibel, waardoor snel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen.

Communicatie
Er dient snel en adequaat gecommuniceerd te worden met de Dronter burger over besluiten, uitvoering van werkzaamheden én ontwikkelingen die voor de Dronter burger gevolgen hebben. In principe dient dat te geschieden via de website van de gemeente. Communicatie met inwoners van Dronten, die minder bedreven zijn in het gebruik van de moderne communicatiemiddelen, dient plaats te vinden via krant, brochures, etcetera.