Sociaal Domein

De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Het uitgangspunt dat de VVD hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat. Omdat de gemeenten hiervoor minder middelen ter beschikking krijgen zal het beschikbare budget ten volle dienen te worden benut, maar zal het ook tegelijk als taakstellend moeten worden gezien. Er moet dus kritisch gekeken worden welke voorzieningen nodig zijn.

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit, en heeft daardoor een rol in het ondersteunen van mensen om volwaardig mee te doen aan de samenleving. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het compensatiebeginsel in de WMO gaat uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dit is voor de VVD een cruciaal uitgangspunt. Immers, je hebt dan misschien een beperking, je bent niet je beperking. Mensen met een beperking willen ook zelf zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen. Het beleid van de gemeente moet er op gericht zijn om dat mogelijk te maken. Het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven willen we daarom ondersteunen.
De VVD vindt dat binnen de beschikbare financiële middelen moet worden gestreefd naar een zo compleet mogelijk hulp/zorg aanbod. De gemeente moet toezien op de beschikbaarheid en toegankelijkheid. Maatwerk dient steeds het uitgangspunt te zijn, ook bij eventuele 
voorafgaande indicatiestelling. Subsidie aan welzijnsorganisatie(s) dient afhankelijk te zijn gesteld aan te behalen resultaten.

De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. De gemeente krijgt van het Rijk een grotere rol in de zorg voor kwetsbare doelgroepen omdat gemeenten dichter bij de burger staan en daarom beter weten wat nodig is en omdat gemeenten deze zorg efficiënter kunnen organiseren dan de hogere overheden

Bijstand
Mensen die geen betaalde baan kunnen verwerven moeten worden ondersteund in hun levensonderhoud als ze daar zelf de middelen niet voor hebben. Mensen krijgen bijstand maar in ruil daarvoor vraagt de VVD waar mogelijk iets terug te doen voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, passen sancties. Zo voorkom je sociaal isolement.

Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend aan het werk gaan. Om dit te realiseren wil de VVD de re-integratietrajecten continu blijven beoordelen op kosten en baten. Daarbij wordt gestreefd naar voorzetting van toeleiding naar werk en realiseren van uitstroom naar werk door inzet van reeds bestaande re-integratie trajecten die zich hebben bewezen, zoals verloning, werkstages en loonkostensubsidies. Het daarbij betrekken van werkgevers is van groot belang, omdat werk niet alleen een doel is, maar omdat werk ook bijdraagt aan zelfredzaamheid. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren wil de VVD beperken.

Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Voor hen zal het vangnet blijven bestaan. Jongeren kunnen leren of werken. Er is genoeg te doen in de samenleving.

Jeugd en jongeren
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. De VVD vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid hebben om zich aan te sluiten bij sportverenigingen omdat dit de sociale cohesie bevordert. Daarvoor heeft de gemeente Dronten de laatste jaren een apart budget gereserveerd. De VVD wil dat dit participatiebudget blijft bestaan.

Bij het jeugdbeleid dient de nadruk vooral te liggen op preventie en het vroegtijdig onderkennen van problemen. Door het tijdig in te grijpen en verbindingen te leggen met andere levensdomeinen (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van het kind en een gezin, maar bespaart het de samenleving ook geld. 
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kind(eren). Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkelingen van talenten en maakt jongeren tot verantwoorde burgers.