Veiligheid

Handhaving
De VVD wil zo weinig mogelijk regels maar regels die we wel afspreken met elkaar moeten worden gehandhaafd. Prioriteit geeft de VVD aan het handhaven van regels die de veiligheid of het gevoel van veiligheid van de inwoners van de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant moeten waarborgen. De inrichting van het openbaar gebied moet zodanig zijn dat dit de handhaving van regels ondersteunt. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan verkeersregulerende maatregelen en aan de mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten.
Overlast moet in de kiem worden gesmoord. Met name groepen jongeren kunnen het subjectief gevoel van veiligheid ondermijnen. De VVD eist hier een zero tolerance beleid. Ouders van overlast veroorzakende jongeren moeten betrokken worden bij de oplossing van de problemen die hun kinderen veroorzaken.

Preventie
De VVD wil dat alle nieuwbouwprojecten voldoen aan het politiekeurmerk. De gemeente moet voorwaarden scheppen om bedrijfsterreinen efficiënt en effectief te kunnen beveiligen. Straatmeubilair moet ‘hufterproof’ worden gemaakt en er moet voldoende verlichting worden aangebracht op plaatsen waar ’s avonds veel voetgangers en of fietsers langskomen. In de omgeving van scholen en seniorencomplexen moeten verkeersregulerende maatregelen zorgen voor veiligheid voor kwetsbare groepen in het verkeer.

Politie
Naast een effectieve preventieve inzet van de politie pleit de VVD ervoor dat de politie met name wordt ingezet op de oplossing van misdrijven die een grote impact hebben op de persoonlijke levenssfeer van de inwoners van Dronten. Het gebruik van Burgernet ondersteunt de politie bij haar taak en kan het gevoel van veiligheid vergroten.

Brandweer en ambulance
Voor de brandweer en de ambulance gelden maximale aanrijtijden. De VVD wil dat de gemeente de aanrijtijden garandeert voor alle kernen. Ook het buitengebied van Dronten moet kunnen rekenen op adequate hulpverlening. Jaarlijks wordt geëvalueerd en er worden zo nodig maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan de eisen.