Volksgezondheid

Jongeren, ouderen en zorg behoevenden hebben onze blijvende aandacht en hulp nodig. Daar waar mensen niet zelfredzaam kunnen zijn, of hun sociale netwerk onvoldoende is, heeft de gemeente een rol om ondersteuning te bieden.

Zelfredzaamheid
De VVD wil dit vorm geven door de zelfredzaamheid van mensen zoveel mogelijk te stimuleren en alleen ondersteuning te bieden aan mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren.
Zelfredzaamheid kan gestimuleerd worden door initiatieven, zowel particulier als van scholen, verenigingen, jeugdzorg en ouderenzorg te stimuleren. Multi Functionele accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten kunnen hierbij een belangrijke functie vervullen zodat inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor kan de inzet van individuele zorg worden beperkt.

Efficiency
Efficiency kan bereikt worden door het principe "één gezin, één hulpverlener, één plan" toe te passen. De gemeente dient hierbij de regierol te nemen om er voor te zorgen dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag centraal staat. De VVD vindt dat dit het beste bereikt kan worden door bij de contractering van zorgaanbieders samenwerking en efficiency centraal te stellen. De inzet van de VVD is dat dit leidt tot minder uitgaven van de gemeente aan bureaucratie en overhead.

Ouderen
Door de vergrijzing zal de zorgvraag van ouderen verder toenemen. De VVD wil ook in Biddinghuizen en Swifterbant zorgcentra realiseren zodat bewoners in de dorpen kunnen blijven wonen, ook als zij meer ondersteuning nodig hebben. Bij voorkeur dienen deze zorgcentra gecombineerd te worden met multifunctionele accommodaties.

Jongeren
De VVD vindt dat er nog niet genoeg te beleven is voor jongeren in Dronten. De VVD vindt dat er ruimte is voor meer uitgaansmogelijkheden voor de jeugd in de gemeente Dronten. Daarom zal de VVD ondernemers die kansen zien in deze markt zoveel mogelijk faciliteren om hun plannen te realiseren.

Minder validen
De toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Ook bij de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur moet hiermee rekening worden gehouden.