Economische Zaken

Regeldruk
Regel 1: “Minder regels”. De VVD wil ondernemers meer ruimte bieden door vergunningen waar mogelijk af te schaffen, samen te voegen of te vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
De VVD wil dat één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk (programmawethouder). Deze wethouder spoort zijn/haar collega’s aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen. De meest belastende regelgeving voor ondernemers komt echter van de Rijksoverheid. Daarom zal deze wethouder ook aandacht vragen van de Rijksoverheid om regelgeving voor ondernemers te beperken en te vereenvoudigen.

Infrastructuur
Ondernemers scheppen werkgelegenheid. De gemeente kan dat faciliteren door te zorgen voor de benodigde infrastructuur en kwaliteit van de woon/werkomgeving.

Starters kunnen vanuit hun woonsituatie met hun bedrijf beginnen waardoor ze met geringe investeringen hun onderneming kunnen beginnen. Zolang de bedrijvigheid geen overlast veroorzaakt, kunnen woon- en werkfuncties in woongebieden naast elkaar blijven bestaan.

Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Daarom wil de VVD ondernemers die willen investeren in energiebesparing en schone energieproductie faciliteren. De VVD ondersteunt het beleid van  de gemeente Dronten om ondernemers de ruimte te geven om windmolens in bestaande lijnopstellingen op te schalen (meer vermogen) en solitaire windmolens te saneren. Bestaande windmoleneigenaren moeten mee kunnen draaien in de grote lijnopstellingen als hun solitaire molen wordt gesaneerd.

Naast de conventionele infrastructuur is een onderneming in grote mate afhankelijk van de zogenaamde digitale snelweg. Ook in het buitengebied van de gemeente is dit van groot belang. In samenwerking met provincie Flevoland wil de VVD de toegankelijkheid tot sneller internet in het buitengebied realiseren.

Detailhandel
De detailhandel heeft het moeilijk als gevolg van de economische crisis en de groei van het internetaanbod. De VVD signaleert daarom een toenemend risico van leegstand in de winkelcentra in de drie dorpen. Om het winkelaanbod in de winkelcentra te ondersteunen zal de VVD daarom geen detailhandel buiten de winkelcentra toestaan. Uitzondering hierop is detailhandel in volumineuze goederen zoals bouwmarkten en meubelzaken. 
De VVD wil de winkeliers zo veel mogelijk ruimte geven om hun positie te verstevigen. Initiatieven van ondernemers moeten positief bekeken worden en daar waar mogelijk ondersteund. Daarbij hoort in ieder geval dat de gemeente geen extra beperkingen stelt aan openings- en sluitingstijden voor winkels ten opzichte van landelijke regelgeving. De voorkeur gaat hierbij uit naar een gezamenlijke invulling door winkeliers.