Onderwijs

De VVD vindt dat een divers en flexibel onderwijsaanbod gewaarborgd en waar mogelijk uitgebouwd moet worden en dat een vrije schoolkeuze een grondrecht is. Samenwerking met aanpalende beleidsterreinen, zoals jeugdzorg, bedrijfsleven en sport en cultuur dient verder vorm gegeven te worden. De schoolmuren bepalen niet de grens van het onderwijs! Daarnaast wil de VVD extra inzetten op talentonderwijs, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en een goede kwaliteit van het onderwijs.

Brede schoolontwikkeling
De VVD bepleit een verdere doorontwikkeling en implementatie van de brede school. Ontwikkelingskansen van het kind worden hierdoor vergroot en er wordt voorzien in een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang. De brede school dient ook echt in de breedte neergezet te worden om op die manier de toegevoegde waarde hiervan te optimaliseren. Dus met kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en bibliotheek. Een verdergaand multifunctioneel maatschappelijk gebruik van schoolgebouwen zal door de VVD gestimuleerd worden.

Voortgezet onderwijs
Het studieaanbod van VMBO en MBO dient op elkaar te zijn afgestemd. Dit biedt extra door- en uitstroommogelijkheden. Een goede samenwerking en communicatie tussen die onderwijssoorten/scholen is daarbij van het grootste belang. Het aanbod van opleidingen moet aansluiten bij de behoefte. Om dit te borgen is periodiek overleg tussen de scholen en het bedrijfsleven essentieel. De gemeente heeft in dit proces een regierol.

Talent onderwijs
In het voortgezet onderwijs is met succes specifieke aandacht voor bovengemiddeld talent. Aansluiting hierop vanuit het basisonderwijs zal het rendement sterk vergroten. De VVD wil dat er meer gefocust wordt op jeugdige talenten.

Passend onderwijs
Scholieren met leerachterstand moeten waar mogelijk terecht kunnen binnen het reguliere onderwijs. Onderwijs voor zwak- en minder begaafden vervult een uiterste vangnet functie.

Vroegtijdige schooluitval
Vroegtijdige schooluitval dient voorkomen te worden. Tijdige signalering en tijdige actie richting leerling en ouders is hierbij essentieel. Een goede samenwerking tussen gemeente en school is hierbij een randvoorwaarde. De leerplichtambtenaar is in dit kader een belangrijke schakel