Cultuur, sport, natuur en groen

De gemeente Dronten kent een hoogwaardig voorzieningen niveau. Om dit niveau te kunnen handhaven is bevolkingsgroei noodzakelijk. Deze komt voornamelijk tot stand doordat bedrijven en mensen zich in onze gemeente willen vestigen. De VVD wil investeren in cultuur, sport, natuur en groen en zo Dronten een aantrekkelijker vestigingsplaats maken.

Cultuur
Als onderdeel van De Meerpaal zorgt het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) er voor dat ook kinderen in contact worden gebracht met cultuuruitingen. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente ook in de komende jaren het CKV financieel blijft ondersteunen.

De bibliotheken behoren tot de basisstructuur van onze dorpen en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het culturele leven in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Daarom is ook voor de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant het behoud van de bibliotheken essentieel.

De VVD wil dat er voldoende budget wordt gereserveerd voor een verantwoord onderhoudsniveau van de gemeentelijke kunst. De VVD vindt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met het aanschaffen van nieuwe kunstwerken. Private ondernemers moeten worden gestimuleerd om kunstuitingen in de openbare ruimte te organiseren en daarbij ondersteuning van de gemeente krijgen.

De gemeente Dronten is erg jong. Toch kent ook onze gemeente de nodige cultuur historie. Deze historie dient waar mogelijk bewaard te blijven. De VVD ondersteunt hiertoe het samenstellen van een monumentenlijst, zodat gericht kan worden gewerkt aan het behoud van ons erfgoed.

Sport
De VVD benadrukt de maatschappelijke betekenis van sport en sportbeleid. Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en bevordert sociale integratie. Sport levert ook positieve economische effecten, vormt van jongs af aan normen en waarden ('fair play'), activeert mensen en voorkomt criminaliteit. Projecten ten behoeve van doelgroepen als jongeren, ouderen, gehandicapten en de scholierensport vormen volgens de VVD een belangrijke schakel in de algemene sportstimulering
De zwembaden behoren tot de basisstructuur van onze dorpen en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, veiligheid en volksgezondheid. De VVD vindt het noodzakelijk dat de gemeente deze basisstructuur op peil houdt.

Natuur en Groen
De dorpskernen van Dronten hebben een groen karakter. Mede daardoor is Dronten een aantrekkelijke woonplaats. Dat groene karakter wil de VVD absoluut behouden. Het aangezicht van het dorp wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen. De VVD is van mening dat met het huidige budget het gewenste niveau van het groenonderhoud gerealiseerd moet kunnen worden.
De dorpsbossen moeten meer geschikt worden gemaakt voor dagrecreatie. Net als bij de metamorfose van het Wisentbos, is een brede inspraakronde hierbij wenselijk. De VVD wil blijven investeren in de dorpsbossen zodat het woonklimaat van de drie kernen aantrekkelijk blijft.