Ruimtelijke Ordening

De Gemeente Dronten heeft een uitgestrekt grondgebied waar de komende jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden. Daarom vindt de VVD een samenhangende visie inzake die ontwikkelingen belangrijk. 

Ruimtelijke ordening
De VVD vindt dat de gemeente een helder ruimtelijk beleid moet formuleren met actuele bestemmingsplannen die regelmatig worden herzien. Er moet een meerjarig plan aanwezig zijn dat aangeeft in welk jaar en tegen welke kosten een bestemmingsplan wordt herzien.
Een bestemmingsplan moet rechtszekerheid bieden, maar ook flexibiliteit, zodat er ruimte is voor voortschrijdend inzicht in gewenste ontwikkelingen en voor kleinere planafwijkingen. De gemeente dient bij vergunningaanvragen geen zwaardere eisen te stellen dan de wet voorschrijft en alle procedures moeten binnen de wettelijke termijnen worden doorlopen

De gemeente Dronten kenmerkt zich door het open polder landschap. Naast de ontwikkeling van de drie dorpen, wil de VVD het open karakter van het zogenaamde buitengebied behouden.

De gemeente beschikt over voldoende mogelijkheden om zowel de ruimtelijke inpassing en kwaliteit, als veiligheid en voorkomen van hinder voor omwonenden te waarborgen. De VVD vindt daarom dat het gebruik maken van de welstandscommissie kan worden afgeschaft

Volkshuisvesting 
Om de gemeente Dronten een aantrekkelijke woonplaats te laten blijven moeten we het voorzieningenniveau van de drie kernen ten minste in stand houden. Daarom is de groei van het aantal inwoners van de gemeente noodzakelijk. Voor de kernen Dronten en Biddinghuizen geldt dat daar nog voldoende groeimogelijkheden zijn op bestaande woningbouwlocaties. Voor de kern Swifterbant geldt dat er snel een uitbreidingslocatie moet worden aangewezen die aantrekkelijk is voor particulieren en projectontwikkelaars om te ontwikkelen en waar ook draagvalk voor is onder de bevolking van Swifterbant. 

De VVD is voorstander van particulier opdrachtgeverschap, individueel of in grotere verbanden. De gemeente dient daarbij wel transparante stedenbouwkundige randvoorwaarden aan te geven. Van de totaal te bouwen nieuwbouwwoningen wordt minimaal 30% in particulier opdrachtgeverschap uitgegeven.

De gemeente moet in samenwerking met de woningbouwvereniging zorgen voor een goede hoeveelheid betaalbare (huur)woningen. De VVD wil maximaal 25% sociale huur- en koopwoningen realiseren.


Welstand
De VVD heeft het aantal welstandregels drastisch weten te verminderen. Het welstandbeleid van de gemeente Dronten voldoet aan de criteria die we daar als VVD aan stellen. Waar we als VVD wel in willen snoeien is de onnodige regels die zijn opgenomen in bestemmingsplannen.