Algemeen bestuur

De VVD gaat uit van een gemeentelijke overheid, die zich richt op de wettelijk verplichte taken én die zaken, die niet door de individuele burger te regelen zijn. Het gemeentelijk apparaat dient hierop ingericht te zijn. De gemeentelijke overheid houdt zich in principe alleen bezig met zaken die zich voor de voordeur afspelen.

Minder bureaucratie
De VVD is voor minder regels. Voor de gemeentelijke overheid moet het een automatisme worden om kritisch te zijn ten aanzien van die regels. En daar waar mogelijk regels af te schaffen. 
De gemeente Dronten dient een digitaal meldpunt in te stellen, waarbij de Dronter burger melding kan maken van “overbodige gemeentelijke regelgeving”.

Regiegemeente
De VVD vindt dat de gemeente Dronten sneller stappen moet zetten op de weg naar regiegemeente. De gemeente bepaalt de doelen, op welke wijze deze doelen bereikt moeten worden en wat het mag kosten. De uitvoering wordt “extern” weggezet. Alleen wanneer de  gemeente deze werkzaamheden aantoonbaar goedkoper kan uitvoeren met behoud van kwaliteit , worden deze in eigen beheer uitgevoerd.
De VVD blijft inzetten op een effectieve en efficiënte overheid. De gemeentelijke overheid is er voor de burger en niet andersom. De VVD wenst hier de scherpte in te houden door de in- en output van de gemeente Dronten tweejaarlijks af te zetten tegen een aantal vergelijkbare gemeenten.

Bereikbaarheid en het openbaar bestuur
De VVD gaat uit van een bestuur, dicht bij de Dronter burger. De inwoners van Dronten dienen serieus genomen te worden! Tijdige betrokkenheid bij grote projecten is essentieel. Het inzetten van een “burgerspreekuur” kan ook bijdragen aan de betrokkenheid van de burger. Aan betrokkenheid van de overheid met de samenleving kan invulling gegeven worden door middel van werkbezoeken aan wijken, ondernemingen en/of culturele instellingen.

Ongedeeld Flevoland
De VVD is van mening dat de aan de provincie Flevoland meegegeven taakopdracht(en) nog niet volledig zijn uitgevoerd. Ook heeft Flevoland als zelfstandige provincie een meerwaarde en daardoor nog steeds bestaansrecht. De VVD is daarom voorstander van het voortbestaan van een ongedeeld Flevoland.

Gemeentelijke herindeling
Om de gedereguleerde taken van de Rijksoverheid aan de gemeentelijke overheid naar behoren uit te kunnen voeren is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. Dronten werkt op verschillende beleidsterreinen samen met buurgemeenten en dat wil de VVD intensiveren. De VVD wil pas praten over een gemeentelijke herindeling als samenwerking met buurgemeenten onvoldoende uitkomst biedt om de gedereguleerde taken goed uit te kunnen voeren.