De Dronter Koers werkt!

Op 1 januari 2015 kwamen er voor gemeenten veel zorgtaken bij. Bij de zogenoemde decentralisaties zijn de taken voor WMO, Jeugd en Participatie (werk) overgegaan van het rijk en provincie naar gemeenten. Een liberaal uitgangspunt, omdat de zorg zo dichtmogelijk bij de burger – dus de gemeente – wordt georganiseerd. Één gezin, één plan en één regisseur sluit goed aan bij verantwoordelijkheid en vrijheid, liberale principes. Hierdoor zou het samenwerken op alles rondom zorg veel beter moeten en kan voor minder geld, betere zorg worden geleverd. Hier is iedereen bij gebaat! De uitnodiging om met Drontense cliëntenraad OBD (stichting overlegorgaan belangenbehartiging Dronten) hierover te spreken pakte de VVD Dronten daarom zeker aan.

© OBD Dronten

Het afgelopen jaar is er door gemeenten hard gewerkt om dit zo goed mogelijk te doen. Vanuit mijn werk als consultant ben ik daar ook bij betrokken geweest, een uitdagende klus. Het jaar 2015 – het eerste transitiejaar - ligt achter ons en het is goed om te kijken hoe alle inzet van zorg, gemeente en cliënten heeft uitgepakt.

Toen wij vanuit de VVD Dronten-fractie een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering OBD kregen was dit een uitgelezen moment om naar de ervaringen in Dronten te luisteren. Natuurlijk krijgen wij als VVD Dronten-fractie, met name Irene Korting als raadslid met portefeuille sociaal domein, veel signalen vanuit Dronten. Veel inwoners van de gemeente Dronten - dus ook in de VVD-fractie - zijn mantelzorger en kennen de Dronter Koers.

De OBD is een organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente over de effecten van beleid op de mensen die aanspraak maken op zorg. Namens de VVD Dronten heb ik de vergadering bijgewoond

Allereerst is de belangenvereniging op zoek naar vrijwilligers. Mochten er nog mensen zijn die willen (en dit lezen) hier de link: http://www.obd-dronten.nl/. Het is dankbaar en goed werk!

De adviezen die afgelopen jaar (we keken eerst terug op 2015) door de OBD gegeven zijn, gingen voornamelijk over het minimabeleid (gevraagd) en arbeidsmarktregio (ongevraagd). In een eerder stadium is er ook zienswijze gegeven op alle transities (WMO, Jeugd en Participatie). Het is goed dat de cliëntenraad een eigen positie inneemt en het college en gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Deze input wordt door de VVD-fractie serieus genomen bij de afwegingen rond standpunten.

Het tweede deel van de vergadering ging over de Dronter Koers waarin de kwartiermaker van de gemeente Dronten (mevrouw Donker) de werkwijze – vanaf theorie naar praktijk – uitlegde, met de daarbij behorende overwegingen en effecten. Vanuit eigen kracht, eigen omgeving, indien nodig naar wijknetwerk en in het uiterste geval naar interventieteam. Een interessante werkwijze, waarin Dronten een deels eigen koers heeft gekozen dan in veel gemeenten waar ze fysieke wijkteams hebben. Goed te zien dat het Drontense systeem werkt!

Daarna kwam een van de specialisten van het interventieteam aan het woord. Zij vertelde over de dagelijkse praktijk in het interventieteam. Zij beaamde de integrale aanpak en daarmee de verbetering zoals die bedacht is toen de decentralisaties werden ingezet.

Een vraag ik die stelde was onder andere of er nog verschillen te zien zijn tussen de wijknetwerken in de gemeente Dronten over aantal meldingen. Dit bleek niet het geval! Opvallend al zeg ik het zelf. Er zat wel wat verschil tussen de zorgvraag, waarbij in Dronten-West (een jonge wijk) relatief meer jeugdproblematiek (overlast) is dan in Dronten-Zuid bijvoorbeeld. Mijn veronderstelling was dat er meer verschillen zouden zijn.

We eindigden met casussen uit de praktijk, onder andere over communicatie en wat te doen als je het niet met je zorg eens bent. Leuke discussies en weer genoeg input voor komende overleggen.

Aan het eind van de avond is mijn conclusie dat Dronten in het zorgaanbod veel goed doet. Er kwamen vanuit OBD complimenten richting het ambtelijk apparaat. Wel kan er op communicatief vlak nog wat verbeterd worden, daar is nog veel laaghangend fruit te plukken en dat was het mooie resultaat van de avond.

De zorg lijkt dus in Dronten goed te gaan. Dat is goed om te constateren! De avond ging niet over financiering, of over het helpen van mensen vanuit bijstand naar werk. Dat lijken mij goede doelen om in 2016 meer aandacht aan te geven, iets waar de VVD Dronten zich ook maximaal voor inzet.