De omgevingswet in het kort

Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Omgevingswet 26 bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving. VVD-Kamerlid Hayke Veldman verwoordde het tijdens de plenaire behandeling van de wet  als volgt: “Het huidige omgevingsrecht is te ingewikkeld, kent stroperige processen en past niet meer bij de flexibiliteit waar de maatschappij juist wel om vraagt. In zijn stad Nijmegen waren er 148 vergunningen nodig bij de aanleg van de nieuwe stadsbrug over de Waal. 148 Vergunningen voor een brug van in totaal 1,4 km. Dat is één vergunning per 10 meter.” 

Hoog tijd dus voor een andere aanpak, waardoor het omgevingsrecht liberaler wordt en gaat passen bij de snelheid en dynamiek van de 21e eeuw. 

De centrale doelstellingen van de Omgevingswet zijn: minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen tussen overheden, bewoners en ondernemers.

Waar het huidige omgevingsrecht vooral uitgaat van de ‘Nee, tenzij’-benadering, wordt het uitgangspunt van de nieuwe wet ‘Ja, mits’. Dit zorgt ervoor dat meer zaken met een melding in plaats van met een vergunning geregeld kunnen worden. De wetswijziging zorgt op die manier voor een liberale herziening. 

Lange, stroperige en onduidelijke procedures worden eenvoudiger, korter of afgeschaft. Er is sprake van een forse deregulering: van 26 wetten met in totaal 4700 artikelen naar één wet met 349 artikelen. Maar ook van 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en 120 Ministeriele regelingen naar vier AMvB’s en tien Ministeriële regelingen. Een operatie die vergelijkbaar is met de drie decentralisaties in het sociale domein. De VVD Dronten volgt deze grootse operatie op de voet.