VVD Dronten blij met gezonde financiële huishouding gemeente

- Door Bernd Rosing -

Voorzitter, 

Voorafgaand aan de start van deze collegeperiode hebben we als VVD beloofd dat we een gezond financieel beleid zouden voeren zonder noemenswaardige lasten verzwaringen voor burgers en bedrijven. 

De inleiding van de aanbiedingsnota van de programmabegroting 2017 begint als volgt:

Het collegeprogramma 2014-2018 is grotendeels ten uitvoer gebracht en ook in het komende jaar wordt daarop een goed gevolg gegeven. Het beeld over de komende jaren is positief. Er wordt een steady koers gevaren zonder structurele begrotingstekorten in het meerjarig perspectief. Kortom: een gezonde financiële huishouding”. 

De klus van het college is nog niet helemaal geklaard. Met de begroting 2017 zoals die nu voor ons ligt gaan we weer met vertrouwen het komende jaar in. De financiën van de gemeente Dronten zijn op orde en blijven op orde! Daar komt nog bij dat e.e.a. is geregeld zonder verzwaring van de lastendruk. De VVD zal een gezond financieel beleid niet alleen voor de huidige collegeperiode maar ook voor de jaren na deze collegeperiode als een van de belangrijkste punten van haar beleid maken. 

We willen als VVD nog enkele opmerkingen maken naar aanleiding van de programmabegroting 2017. 

Naar aanleiding van het programma Openbare orde en veiligheid en het bezoek dat een aantal leden van de VVD fractie tijdens de nationale vrijwilligersdagen heeft gebracht aan de Brandweer heeft de VVD fractie, na een aantal gesprekken te hebben gevoerd met brandweerlieden uit de gemeente  Dronten, van hen vernomen dat zij hun werk nog beter kunnen doen als ze de beschikking krijgen over mobiele data terminals in alle brandweervoertuigen. Gezien het belang van korte aanrijtijden van de brandweer, waar de mobiele data terminals een bijdrage aan kunnen leveren, willen we dit signaal graag onder de aandacht brengen van het college. 

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de VVD zich al uitgelaten over het belang van het verstevigen van de wegbermen zoals ook opgenomen in programma 2 van de programmabegroting 2017. Het bermverstevigingsprogramma voorziet in extra investeringen tot en met 2018 en daarna gaat het terug naar het reguliere investeringsniveau. De VVD wil de resterende wegbermen die dan nog niet verstevigd zijn ook na 2018 versneld aanpakken. We zullen daarom dan ook tijdig met initiatieven komen. 

Voor wat betreft programma 3, Economische Zaken vragen we ons af of  innovatieve agro bedrijven toegang hebben tot het zogenaamde Technofonds Flevoland BV. 

In programma 5, Cultuur, Recreatie en Welzijn, wordt het kunstgrasveld t.b.v. BAS voetbal genoemd. We verzoeken het college om goede nota te nemen van de resultaten van de onderzoeken die nu worden uitgevoerd in het kader van de volksgezondheid. 

In programma 8 vinden we al jaren opmerkingen over het Hanzekwartier terug. In opdracht van de raad heeft het college hier in beperkt mate een actieve grondpolitiek gevoerd waardoor we belangrijke locaties in dit gebied hebben verworven t.b.v. toekomstige woningbouw.

Om een zo snel mogelijke ontwikkeling te kunnen realiseren willen we graag dat het college er alles aandoet om alle belemmeringen uit de weg te ruimen om daarna op een succesvolle manier met projectontwikkelaars in gesprek te gaan om de exploitatie van het gebied ter hand te kunnen nemen. 

Een opmerking over de algemene dekkingsmiddelen:

Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Kamer om de precariobelasting af te schaffen. Jaarlijks wordt er iets meer dan 900.000 euro middels deze belasting als algemeen dekkingsmiddel binnengehaald door de gemeente Dronten. De VVD wil de volgende gedachte meegeven aan het college. De VVD vindt dat we er  als gemeente naar zouden moeten streven om de lastendruk voor burgers en bedrijven door de afschaffing van de precariobelasting niet te verhogen. Op basis van het financiële meerjarenbeleid zouden we er naar kunnen streven de bijdrage die de precariobelasting binnen de algemene dekkingsmiddelen voor z’n rekening neemt geleidelijk op te vangen binnen de autonome groei van de overige dekkingsmiddelen. De VVD denkt dat de algemene uitkering van het Gemeentefonds daar nu al voor een deel de mogelijkheden toe biedt. Zodoende kunnen we een stabiel financieel beleid blijven voeren zonder een lastenverzwaring voor burgers en bedrijven en tegelijkertijd de afschaffing van de precariobelasting zonder financiële schokken op te vangen n de begroting. 

Tot slot nog een opmerking over de paragraaf informatisering.

Het college geeft aan dat het informatiseringsbeleidsplan 2014-2017 het stuurinstrument van het college is. Gezien de snelle ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein en de bedreigingen die dit meebrengt voor de “backbone”  van onze administratieve organisatie en interne beheerding lijkt het de VVD een goed idee om dit beleidsplan te actualiseren en te beoordelen of onze inspanningen die we op dit terrein leveren en geleverd hebben nog steeds de juiste zijn. 

We wensen he t college veel succes en wijsheid met de uitvoering van het beleid in 2017.