Een nieuw compact zwembad

Al jaren is het zwembad een aandachtspunt. Zwembad Overboord is verouderd. En het voorstel van het college voor een nieuw compact zwembad spreekt de VVD erg aan. Bovendien is het zo dat wanneer de nieuwbouw wordt uitgesteld dit leidt tot hogere kosten voor het langer openhouden van het bestaande zwembad. 

Samen in beweging
In de sportnota ‘Samen in beweging’ staat dat de gemeente op het terrein van sport een faciliterende, stimulerende en soms coördinerende rol wil vervullen. De VVD vindt sport belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de bevolking. De gemeente draagt daarom bij aan het in stand houden van het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. Een goede zwemvoorziening ziet de VVDj als een basisvoorziening voor de gemeente Dronten. En het past ook in het Flevolandse sportbeleid. 

Samenwerking 
Het is goed dat we een compact zwembad gaan realiseren dat in samenspraak met de onderwatersportvereniging Dronten, de Duikvereniging Fundiving en de Zuiderzee zwemmers tot stand is gekomen. 
Tijdens de commissie spraken de heren Geertsma, Broos en Dijkstra namens de zwem- en duikverenigingen in over het belang van het nieuwe compacte zwembad voor Dronten. 

Vragen 
De VVD heeft het college gevraagd om aandacht te hebben voor kansen voor lokale ondernemers. Het college heeft hier aandacht voor bij de gunnings- en aanbestedingscriteria, maar kan geen garanties geven omdat het over een Europese aanbesteding gaat. 

Daarnaast heeft de VVD gevraagd of bij dit zwembad, net als bij de openluchtzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant, er ook rekening wordt gehouden met de rol van vrijwilligers en zelfwerkzaamheid. Het college bevestigde dat dit ook voor Dronten geldt onder het mom van gelijke zwemmers, gelijke badmutsen. 

Relatie openluchtzwembaden 
En tot slot heeft de VVD het college gevraagd of dit raadsvoorstel de grondhouding van het college verandert ten aanzien van de openluchtzwembaden in Swifterbant en Biddinghuizen? Het college gaf aan dat dit niet het geval is.