Supplement cultuurvisie

Vandaag heeft de gemeenteraad het supplement bij de cultuurvisie van 2015 vastgesteld. Dit supplement is er mede op verzoek van de VVD gekomen en legt samen met de cultuurvisie zelf een stevig fundament onder de cultuur van onze gemeente, in de ruimste zin des woords.

Wij hadden het college gevraagd om:

1. nadrukkelijk te kijken naar kansen om economische ontwikkeling aan cultuur te koppelen;

2. in de uitwerking van de visie meer aandacht te hebben voor cultuureducatie in het onderwijs;

3. aandacht te besteden aan onze (toen) meest recente culturele aanwinst - het Mechanisch Erfgoed Centrum;

4. verder uit te werken hoe cultuur bijdraagt aan de uitdagingen die het sociaal domein met zich meebrengt. Cultuur kan namelijk sociale netwerken (verder) ontwikkelen en bevorderen.

In het supplement zijn deze punten goed opgepikt. 

De kerngedachte van dit supplement, waarbij wij als gemeente ons uitspreken voor openheid, flexibiliteit en pluriformiteit, onderschrijven wij volledig. Als we de uitslag van de landelijke verkiezingen beschouwen, is dat niet voor iedereen een gewenste uitspraak. Omdat het daarmee dus geen open deur is, vinden wij het belangrijk om deze keuze op deze manier expliciet te maken. 

De cultuurvisie “de Kracht van Cultuur” draagt bij aan de levendigheid van onze gemeente en aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die hiermee in aanraking komt. 

De cultuurvisie stelt – en wij zijn het daarmee eens - dat er minder publiek geld beschikbaar is en dat we meer ondernemerschap van het culturele veld verwachten. De in de actiepunten van het supplement genoemde relatief beperkte meerkosten van €10.000 incidenteel en €20.000 structureel achten wij passend bij deze insteek. 

Wij hebben tijdens de commissiebehandeling van het supplement aangegeven dat we het eens zijn met het college dat een burgerpanel beter past bij Dronten dan een adviesraad aangezien er geen fors subsidieplafond kunst en cultuur bestaat en de ambities uit de cultuurvisie met zich meebrengen dat vooral de cultuursector zelf aan zet is. Het alternatieve voorstel van een digitaal burgerpanel leidt er echter mogelijk wel toe dat alleen 'de digitale inwoners'  kunnen participeren. De wethouder heeft in antwoord op onze vraag aangegeven bewoners die niet of minder digitaal actief zijn, langs andere kanalen (zoals bijvoorbeeld de Flevopost) bij het panel te betrekken.