Duidelijk signaal richting Swifterbant

De VVD is benieuwd naar de mogelijkheden voor deze belangrijke voorziening voor Swifterbant. Daarvoor moet wel helder worden waar het echte probleem zit. 

Financiële draagkracht is zorgpunt

Niet alleen de hogere kosten als gevolg van de groeiende economie of openbare aanbesteding, maar ook de financiële omstandigheden en posities van de partners (de kerken en Stichting de Oeverwal) is daarbij een zorg.

Is een andere locatie ook mogelijk? 

Ook heeft de VVD gevraagd of gedacht wordt aan een andere locatie voor het MFG Swifterbant. Gezien het feit dat de kerken eigenaar zijn van de grond waar nu 'De Hoeksteen' op staat. De wethouder gaf daar niet direct de voorkeur aan, maar hij neemt het wel mee in gedachten. 

Het hoofddoel is een maatschappelijk belang

De VVD vindt het belangrijk dat we het hoofddoel voor ogen blijven houden. Namelijk het realiseren van sociale huurwoningen en het MFG Swifterbant. Dat is van maatschappelijk belang.

Scheiding kerk en staat 

Door de betrokkenheid van de kerken moeten we rekening houden met de scheiding tussen kerk en staat. Wij kunnen als gemeente niet de  financiële tekorten van de kerken financieren. 

Alsnog een voorstel aan de raad
Samen met Leefbaar Dronten en het CDA hebben we het initiatief voor een motie genomen. Deze motie vraagt aan het college: 

a.  De “sociale” woningbouw zo snel mogelijk te realiseren, bij voorkeur op de locatie de Kombuis.

b.  Om actief alle mogelijke opties te onderzoeken om een MFC te ontwikkelen.

c.  Out of the box naar sluitende exploitatie mogelijkheden te zoeken

d.  De gemeenteraad uiterlijk voor 1 oktober te informeren over de resultaten van het onderzoek en een voorstel aan de raad aan te bieden.

Deze motie werd raadsbreed ondersteund en door meerdere partijen mede-ingediend.