Hele gemeenteraad stemt in met plannen Havenkade

Gisteravond stemde de gemeenteraad unaniem in met het plan om de nieuwe wijk Havenkade (144 woningen en een hoogwaardig openbaar gebied) mogelijk te maken. 

Met dit plan wordt er niet gestart met de ontwikkeling van het Hanzekwartier, dat historische moment ligt alweer enige jaren achter ons, maar wordt wel een belangrijke plek ingevuld. Niet belangrijk qua omvang, het gaat immers maar om circa tien procent van het hele Hanzekwartier, maar om een plek die maar liefst vier van de zeven deelgebieden – een groot en belangrijk deel - van het Beeldkwaliteitsplan bestrijkt. 

Havenkade beeldbepalend voor het Hanzekwartier 

De benamingen van de vier genoemde deelgebieden geven aan wat we hier mogen verwachten:

  • Dorps Wonen
  • Hanzedorpen
  • Park De Lage Vaart
  • Boulevard

Zelfs zonder het beeldkwaliteitsplan te lezen, roept dit bij iedereen al direct een beeld op. Dat leidt tot de vraag: hoeveel verder wil de raad gaan met het invullen en concretiseren van dit beeld?

Het gaat om een bestemmingsplan en niet om een betuttelingsplan 

De VVD wil terughoudend zijn met het bepalen hoe iemands huis er precies uit moet zien en wat er op welke plek in deze gemeente precies wel en niet mag worden gebouwd – en hoe. Wij willen het mogelijk maken dat ondernemers en inwoners hun dromen realiseren en we willen dat de gemeente er voor hen is en niet andersom. Een structuurvisie, een beeldkwaliteitplan en een bestemmingsplan zijn voor ons dan ook de maximale invullingen van wat noodzakelijk is om te regelen.

Het plan past grotendeels bij de kaders van de gemeenteraad 

Het plan dat voorligt past grotendeels in de door de raad vastgestelde kaders, met uitzondering van twee ondergeschikte onderdelen, bovengronds parkeren en een verschuiving van het hoogte-accent. Als derde punt is het huidige bestemmingsplan niet toereikend mocht er opzegging van erfpacht of onteigening vereist zijn. De VVD beoordeelt deze drie punten als passend in de geest van de kaders en is het dus eens met het voorgestelde nieuwe bestemmingsplan. Door een wijzigingsvoorstel dat wij mede hebben ingediend worden deze kaders nog duidelijker geschetst.  

Goed dat de markt de handschoen heeft opgepakt

De VVD vind het positief dat de markt de handschoen heeft opgepakt en wij haar de ruimte kunnen geven om te ondernemen. Het is vervolgens aan het ondernemerschap van de ontwikkelaar om een aanbod te scheppen dat bij de vraag past. Dat gaat dan zowel om welke woningen gaan worden aangeboden als welke voorzieningen en om welke mate van clustering daarvan. 

De markt niet dwingen te bouwen voor de leegstand   

De VVD constateert dat het op dit moment alleen om wonen gaat. De reden hiervoor is dat er onvoldoende belangstelling voor is gebleken en er geen markt is voor invullingen als horeca, voorzieningen en kantoren. Wij willen deze constatering niet laten volgen door een aanpassing van de kaders die tot horeca, voorzieningen en kantoren verplicht, want wij willen de markt niet dwingen te bouwen voor de leegstand. 

Alvast wel voorsorteren op andere functies dan wonen 

Binnen het plan kan nog steeds, op een later moment, gekomen worden tot andere functionaliteiten dan wonen. Ook kan in latere fasen van de ontwikkeling van het Hanzekwartier  wederom bekeken worden of bijvoorbeeld horeca en een passantenhaven met algemene ligplaatsen en een algemene aanlegsteiger gerealiseerd kunnen worden. 

Architectonische creativiteit en grandeur graag 

De VVD vindt het – voor zover wij daar dus wat van willen vinden - een mooi plan. En gaat ervan uit dat de  architectonische en verdere uitwerking blijk geeft van creativiteit. De wijze waarop de ontwikkelaar dit wil borgen, geeft de VVD vertrouwen. 

Gasloze wijk past in de duurzaamheidsambitie 

Dat er een volledig gasloze wijk zal ontstaan, past perfect in onze duurzaamheidsambitie zoals onder andere neergelegd in de Woonvisie.De moties met betrekking tot dit thema heeft de VVD mede ingediend. 

Kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte 

Heel belangrijk voor ons is ook dat maar liefst 3 van de 5,4 hectare waar we het met dit voorstel over hebben kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte betreft met een parkzone, boulevard, bruggen en een nieuwe watergang.  De gemeenschapsgelden die hiervoor op grond van de inrichting van de grondexploitatie benodigd zijn, vinden we meer dan aanvaardbaar en er wordt hiermee een belangrijke impuls aan het gebied gegeven. Om het buitenspelen door kinderen te stimuleren, dienden wij mede de motie over speelnatuur in de parkzone in.  

College heeft gezorgd voor een doorbraak en houdt de snelheid erin 

Met dit plan komt er een eind aan een ingewikkelde situatie rond de grondeigendom. Dat vindt de VVD positief. De VVD is  ook blij dat college eruit is gekomen met de betrokken stakeholders ten aanzien van hun hervestiging. Dat proces zat vast en daar is recent gelukkig een doorbraak in gekomen. 

Geleerd van de dure lessen van de Gilden en Het Palet  

Het meest blij is de VVD dat er nu al snel na de vaststelling van de kaders een concreet plan voor deze belangrijke plek is. We willen de dure les met de ontwikkeling van de wijken De Gilden en Het Palet, die op een gegeven moment zo goed als stil kwam te liggen, niet nog een keer leren. Wij vinden het belangrijk om de snelheid erin te houden.