Klimaatbeleidsplan

In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari is het Klimaatbeleidsplan vastgesteld. De VVD heeft met de steun van enkele andere partijen voor diverse verbeteringen van het concept plan gepleit, die vervolgens door de gemeenteraad zijn overgenomen.

Waarom klimaatbeleid?
Klimaatbeleid is nodig, en het is hard nodig omdat we als gemeente willen groeien. De vele mensen die in Dronten wonen, ondernemen en op bezoek komen zorgen voor teveel verbruik van schaarse middelen zodat er andere, duurzame bronnen moeten worden aangewend. Het klimaat heeft er anders teveel last van en wij met zijn allen dus ook.

Wat voor klimaatbeleid?
Het is niet zeker welke technologie over 30 jaar (2 generaties) het slimst, meest effectief en meest efficiënt zal blijken om de overgang naar duurzaamheid te maken. Bovendien zorgt een niet efficiënte aanpak ervoor dat onze inwoners en ondernemers die overgang te ingewikkeld zullen vinden en niet zullen kunnen betalen. We willen onze gemeente bij het groeien net zo fijn om in te wonen laten blijven als ze nu is èn we willen dat de huishoudboekjes van onze huidige en nieuwe inwoners niet uit de bocht gaan vliegen. Dat betekent dat we volgens de VVD twee keuzes moeten maken, en die zijn:

1.    We moeten onze inwoners en ondernemers echt heel goed adviseren en ondersteunen zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun eigen belang binnen het algemeen belang kunnen borgen.

2.    Als zitten het nieuwe roken is, is stilzitten het nieuwe ingehaald worden door de feiten. We gaan dus niet 30 jaar wachten tot we weten wat vandaag de beste insteek was geweest, we gaan gewoon doen.

Onze keuzes mogelijk maken
De VVD heeft er daarom voor gezorgd dat elementen die voor het merendeel al in het concept plan stonden, steviger zijn neergezet in het vastgestelde plan:

1.    Het borgen van energiecoöperaties;
2.    Het inrichten van een proeftuin waar die technologie die over 30 jaar de beste zal blijken, wordt gezocht en gevonden;
3.    Financiële steun aan ondernemers zoals ook inwoners die nu al kunnen krijgen;
4.    Een communicatiestrategie;
5.    Het verankeren van klimaatbeleid in het bredere duurzaamheidsbeleid en het aan beide een vaste plek geven in onze verdere beleidsvorming.

Verbetering aan de horizon
In het klimaatbeleidsplan wordt ingezet op het zetten van stappen die ervoor zorgen dat we van het huidige energieneutraal eerst klimaatneutraal en vervolgens klimaatverbeterend worden. Energieneutraal zijn we al meer dan tien jaar en dat betekent dat we evenveel energie opwekken als onze bedrijven en inwoners verbruiken. Klimaatneutraal worden we blijkens het plan vanzelf over drie jaar en dat betekent dat we evenveel energie opwekken als onze bedrijven, inwoners èn de mobiliteit verbruiken. Klimaatverbeterend worden we als de balans nog verder positief doorslaat en daar zetten we met het plan op in.

Eigen verantwoordelijkheid in plaats van dwang
Leidraad bij alle maatregelen en acties in het plan is voor de VVD dat de gemeente het leven van onze inwoners en bedrijven niet moet willen beïnvloeden zonder dat het klimaat daarmee echt wordt geholpen. Het plan houdt terecht rekening met wat wel en vooral ook niet verwacht mag worden van menselijk gedrag. Het hanteert de treffende slogan “de burger is aan zet!” en de VVD denkt dat van de in het plan opgenomen mogelijke handelswijzen van de gemeente – informeren, adviseren, overtuigen, activeren, faciliteren, stimuleren, afdwingen en verplichten – vooral de eerste zes succes zullen hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de laatste twee niet nodig zullen zijn en we zullen voordat ze eventueel ingezet zullen worden eerst monitoren en evalueren.