Flexibiliteit in het buitengebied

Onlangs heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. Dit plan heeft enkele jaren voorbereiding gevergd - de kaders ervan werden voor het eerst in 2011 gesteld - en heeft nog niet alles kunnen regelen wat de bedoeling was. Omdat namelijk de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof onzeker blijft, is de veehouderij buiten deze herziening gehouden, maar deze zal later nog ingepast moeten worden. Ook zullen de ontwikkelingen rond windenergie nog aanpassingen vergen.

Desalniettemin gaat het hier om een belangrijk stuk werk en een gedegen plan. Een plan dat ruimte biedt aan onze agrarische ondernemers, ruimte waar de VVD zich bij de totstandkoming hard voor heeft gemaakt. In ons verkiezingsplan staat: "De VVD vindt dat het bestemmingsplan buitengebied voldoende flexibel moet zijn om uitbreiding van bestaande ondernemingen, die de landschappelijke kenmerken van het landschap niet aantasten, mogelijk te maken. Hierbij worden geen aanvullende eisen gesteld, bovenop de beperkingen uit het provinciaal omgevingsplan." Deze flexibiliteit vinden we ruimschoots terug in het plan, bijvoorbeeld in de mogelijkheden tot erfvergroting tot maximaal 2,5 hectare en maatwerkmogelijkheden voor erfvergroting tot 3,5 hectare. Het plan is afgestemd op het provinciaal beleid en op enkele punten is zelfs de ruimte opgezocht richting het provinciaal beleid, zoals de nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf en de erfvergrotingsprocedure.


De vele ingediende zienswijzen zijn alle netjes behandeld. Waar de reclamanten hun wensen niet gehonoreerd zien, is dit wel mogelijk als zij een andersoortige procedure volgen. De gemeente denkt dus met hen mee. Uitzondering op deze regel betreft enkele gevallen waarbij het vooral gaat om het niet meegaan in het veranderen van bedrijfsaard (akkerbouw naar veeteelt). De VVD ondersteunt voor dit moment deze lijn. Wel hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor deze groep ondernemers om te kijken of deze groep haar plek kan krijgen in de aanvullingen die nog komen in toekomst.


Samen met onze coalitiegenoten CDA en Leefbaar Dronten, ten slotte, hebben we een motie ingediend om een onderzoek in te laten stellen naar mogelijke landschappelijke alternatieven ter vervanging van windhagen met behoud van het karakteristieke landschapsbeeld van de voormalige fruitteeltgebieden met de bedoeling een en ander te implementeren in het bestemmingsplan. Deze motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.


Kortom, een goede nieuwe uitgangssituatie voor de ondernemers in ons buitengebied, waaraan we de komende tijd in hun belang nog verder zullen werken.