VVD stemt voor Voorkeursalternatief Windplan Groen

Gisteravond heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over drie voorstellen die samengevat neerkomen op het Voorkeursalternatief Windplan Groen. De VVD-fractie heeft dit alternatief getoetst aan onze liberale uitgangspunten en aan de eerdere besluitvorming.

Wat onze liberale uitgangspunten betreft, voor de VVD heeft de overheid onder andere als taak om randvoorwaarden te scheppen voor een goed welvaartsniveau nu èn in de toekomst. Duurzaam ondernemen is belangrijker voor deze toekomst dan conventioneel ondernemen, omdat het minder beslag legt op natuurlijke hulpmiddelen en grondstoffen die essentieel zijn voor toekómstige welvaart. Windplan Groen is een goed voorbeeld van duurzaam ondernemen. Het zou nog beter bij ons passen als er geen subsidie nodig zou zijn, maar gisteren heeft de Algemene Rekenkamer helaas moeten constateren dat van subsidieloze windenergie nog altijd geen sprake kan zijn en wij zien de subsidie die nodig is voor het windplan daarom als aanjaagsubsidie voor innovatie van onze energievoorziening.

Wat de eerdere besluitvorming betreft, deze ligt vast in het Regioplan, Beeldkwaliteitsplan en Klimaatbeleidsplan. Van twee van de drie wordt met het voorkeursalternatief afgeweken. Reden om er nader stil bij te staan.

Het Regioplan uit 2016 zet in op opschalen, saneren en participeren. Dat komt terug in vier doelstellingen:

1. Een mooier landschap, nader uitgewerkt in het Beeldkwaliteitsplan van 2017

Hoewel dit heel subjectief kan zijn en vaak ook is, vinden wij de drie afwijkingen van het Beeldkwaliteitsplan acceptabel.

2. Een duurzamere energiehuishouding

Daar is volgens ons duidelijk sprake van.

3. Een sterkere economie

Ook hier is volgens ons duidelijk sprake van.

4. Een onverminderd groot draagvlak in de samenleving

Hier raken we aan het lastigste onderdeel van onze overwegingen. Door veranderende omstandigheden op vooral het gebied van de luchthavenontwikkeling en de SDE+-subsidie, komen er hogere turbines dan eerst gedacht, en ook op andere plekken. De deskundigen die over het plan hebben geoordeeld, geven aan dat er geen sprake is van schade, hinder of gevaar voor de veiligheid en dat de turbines staan op voldoende (citaat is zelfs “ruime”) afstand tot de woonwijken. Een collega-raadslid merkte in de commissievergadering op dat het belangrijk is te beseffen dat er dan wel feitelijk geen probleem zou moeten zijn, maar dat er toch een ander sentiment bestaat onder de bewoners van die woonwijken of woonkernen - en dat is óók een belangrijk feit. Ik zou dit zelfs niet een kwestie van sentiment willen noemen, dat doet naar mijn gevoel te weinig recht aan hun standpunt, maar een verschil van inzicht over de feiten. En dat maakt het voor ons erg lastig omdat we uit willen kunnen gaan van de deskundigen die zijn ingeschakeld en ook alle vertrouwen hebben in degenen die deze deskundigen hebben geraadpleegd. Ook is er een verschil van inzicht over de juistheid van wettelijke normen en zonder te suggereren dat wij daar verstand van zouden hebben, willen wij ook daar wèl van kunnen uitgaan, voor zover we dat al niet verplicht zouden zijn.

Het Klimaatbeleidsplan van begin dit jaar was en is hard nodig omdat we als gemeente willen groeien. De vele mensen die hier wonen, ondernemen en op bezoek komen zorgen voor teveel verbruik van schaarse middelen zodat er andere, duurzame bronnen moeten worden aangewend. Het klimaat heeft er anders teveel last van en wij met zijn allen dus ook. Windenergie is een van de belangrijke instrumenten in dit plan en dus past dit windplan perfect in dit beleid.

Als we alles overzien, achten wij de twee afwijkingen van het Regioplan (die – let op - niet de hoogte van de turbines betreffen), te rechtvaardigen. Wij vinden dat er een evenwicht is gevonden tussen de belangen van de bewoners van het buitengebied, de bewoners van de woonkernen die te maken krijgen met dit windplan en het algemene belang van álle inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Als in het vervolg van het traject een beter alternatief ontstaat, met nog verder van woonwijken geplaatste turbines, dan is ons dat zeer welkom en zullen wij dat vol overtuiging ondersteunen - maar wij willen ook de verantwoordelijkheid nemen voor het alternatief dat gisteravond voorlag. Het risico dat de regie volledig wordt overgenomen door het Rijk, willen wij niet nemen, omdat wij vinden dat het voorliggende alternatief past binnen de eerder mede door onze raad gestelde kaders.