Programmabegroting 2019 vastgesteld

Op 8 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019 vastgesteld. Lees hier de inbreng van de VVD.

Bijzondere beschouwingen

De gemeenteraad maakte bij de begrotingsbehandeling sinds lange tijd weer gebruik van het spreekgestoelte. In de eerste termijn sprak fractievoorzitter Remco de Maaijer de volgende tekst uit, daarbij inhakend op deze voor vele raadsleden nieuwe aanpak:

"Voorzitter, dank voor het woord. Ik wil eerst nog even aanhaken bij de twee vorige sprekers. Mevrouw Hillebregt had het over het woord “katheder” – en dan moet ik net als de heer Duvekot ook aan mijn moeder denken, want die heeft mij de liefde voor het Oudgrieks bijgebracht – dat komt van het woord καθέδρα, “zetel, stoel”, en het is ook inderdaad een spreekgestoelte. Maar is dat niet raar? Tot voor kort zaten we op onze stoel en deden we beschouwingen, nu gaan we stáán en heet het een stoel, een spreekgestoelte. Ik vind het raar. Maar wat niet raar is, is dat “katheder” ook ingebed is in een lange traditie in de kerk, want een bisschop maakt ook gebruik van een spreekgestoelte. En dat is dus helemaal niet raar, maar heel passend, want we hebben van de week geleerd dat mevrouw de voorzitter voorpaginanieuws was in de Flevopost en zij heette daar de tussenpaus. Dat maakt de wethouders het college van kardinalen en ons als raadsleden bisschoppen, dus dat is allemaal heel passend.

Ons gebruik is, in ieder geval tot op heden, om algemene beschouwingen te geven bij de kadernota en niet bij de programmabegroting. Ik geef hierbij dus niet de algemene maar de bijzondere beschouwingen van de VVD bij de programmabegroting 2019.

We begonnen voor het zomerreces met een beleidsarme kadernota. Drie amendementen en vier moties werden daarbij aangenomen, mede waardoor er nu een begroting voorligt waarin 41 nieuwe beleidsvoornemens met financiële effecten zijn opgenomen, en vele andere zonder. We kunnen de begroting dus nu met een gerust hart beleidsrijk noemen.

Dit jaar staat voor ons in het teken van nieuwe verbindingen, en met deze begroting trekken we de lijn volgend jaar door.

Het is een sluitende begroting, we zijn een financieel gezonde gemeente, we kunnen die beleidsrijkdom dus aan en daar mogen we elkaar als raad en het college èn de organisatie een groot compliment voor maken.

De woonlasten blijven bij al deze rijkdom tegelijkertijd laag. De gemeentelijke lastendruk is sinds 2013 op hetzelfde niveau gebleven en blijft dat ook volgend jaar. We verwachten daarom dat het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), als alle lasten op een rij worden gezet in hun jaarlijkse onderzoek, ook dit keer weer een mooie score voor Dronten in petto heeft. We zijn ook blij dat door het afschaffen van de hondenbelasting een in onze ogen rechtvaardiger lastendruk ontstaat.

De recente uitkomsten van de Septembercirculaire leren ons dat inmiddels structureel nieuw beleid specifieke dekking vergt. Het is goed om ons daar met elkaar bewust van te zijn.

Het moge duidelijk zijn dat de VVD vóór de begroting zal stemmen."


Amendementen en moties

Er werden vier amendementen en vier moties ingediend, waarvan één amendement mede door de VVD. Onze reactie op deze voorstellen was de volgende:

Amendement 1 (SP)  - andere asfalt laag De Zuid

-Wij hebben tegen gestemd omdat hiermee de volgorde van de aanpak van De Zuid/Walvisstraat onlogisch zou worden (risico op desinvesteringen en geen zorgvuldige participatie).

Amendement 2 (D66) - jaarlijks relatieconcert orkest van de Koninklijke Luchtmacht

-Wij hebben voor gestemd want we delen de insteek om nog meer inwoners de gelegenheid te bieden kennis te maken met de muziek van dit orkest.

Amendement 3 (GroenLinks/CDA/D66) -  Theatersubsidie Meerpaal

-Wij hebben voor gestemd want we vinden dit een mooie oplossing, maar hebben wel uitgesproken dat de intentie dat de verliezen van het theater binnen de exploitatie op worden gelost voor ons een harde voorwaarde is.

Amendement 4 (GroenLinks/VVD/ChristenUnie/Leefbaar Dronten) - Dronten begroot

-Wij hebben voor gestemd en dit amendement mede ingediend omdat het aansluit bij ons eerdere amendement om de samenleving te betrekken bij het opstellen van de begroting.

Motie 5 (Leefbaar Dronten) – ‘Ik stop ermee’

-Wij hebben voor gestemd en daarbij aangegeven dat het wat ons betreft binnen de bestaande aanpak hoort en er geen stapeling van onderzoeken moet komen. Ook willen we dat er hierbij respect blijft voor de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Motie 6 (SP) - laten vallen van alle activiteiten gericht op de Floriade

-Wij hebben tegen gestemd omdat wij geen reden zien om af te willen wijken van de vastgestelde Sociaal-Economische Visie, waar de activiteiten op de Floriade uit voortvloeien.

Motie 7 (CDA/GroenLinks/PvdA) - Gemeente Dronten wegwerpplastic

-Wij hebben voor gestemd omdat wij de insteek van het reduceren van dit plastic onderschrijven.

Motie 8 (CDA/D66) Onderzoek naar overdracht rioolbeheer

-Wij hebben tegen gestemd omdat de wethouder in de commissie heeft gezegd dit in de stuurgroep afvalwaterketen bespreekbaar te maken en te vragen wat de effecten zijn van deze aanpak en wij een hardere toezegging niet nodig vinden omdat de rioolheffing in Dronten al zeer laag is en de kans op verdere verlaging gering is.