Modernisering gemeentehuis


Gisteravond heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de modernisering van het gemeentehuis. De raad heeft aan het college budget beschikbaar gesteld om het project te starten en de gemeentelijke organisatie tijdelijk elders te huisvesten, maar het geraamde bedrag voor de verbouwing, bijna €21 miljoen, nog niet vrijgegeven. Het college heeft drie maanden de tijd gekregen om enkele scenario’s voor te leggen, zodat de raad betrokken kan worden bij de keuzes en afwegingen die bij verschillende invullingen en bijbehorende kostenramingen horen. Nu is er namelijk naast het collegevoorstel maar één ander scenario verkend, waarin nieuwbouw in plaats van verbouw plaatsvindt en dat fors duurder is.

Geen cent teveel

De VVD wil geen cent teveel betalen voor de verbouwing van het gemeentehuis. Omdat wij daarom betrokken willen worden bij de nog te maken keuzes en afwegingen, hebben we de gemeenteraad voorgesteld om (een vertegenwoordiging van) de raad in de projectorganisatie te laten participeren. Het maken van keuzes en afwegingen behoort immers tot onze kaderstellende taak als gemeenteraad, zeker als daar budgetbeslissingen aan vast zitten. Hoewel zich hiervoor een meerderheid aftekende in het debat, hebben we aangehaakt bij het alternatieve voorstel dat GroenLinks deed om aan deze taak invulling te geven door geen budget vrij te geven totdat de kaders volledig zijn gesteld, omdat de gemeenteraad daar unaniem mee in kon stemmen en wij dit een zodanig belangrijk onderwerp vinden dat we van mening zijn dat we het zo breed mogelijk met elkaar eens moeten zijn over de te volgen koers.

Nieuwe manier van werken en goed werkgeverschap

De VVD is voorstander van modernisering van het gemeentehuis. In ons coalitieakkoord is hierover het volgende opgenomen:

“Werken met duidelijke regels betekent creëren van ruimte. Ruimte voor nieuwe ambities en een nieuwe manier van werken. Het moderniseren van het gemeentehuis sluit aan bij deze nieuwe  manier van werken. […] Een wendbare organisatie, waar inwoners en ondernemers welkom zijn en meedoen, vraagt om een gemeentehuis dat meebeweegt. Een ‘gemeentehuis’ dat naar buiten treedt en waar de deur open staat. Waar muren transparant of doorbroken zijn, waar onze ambtenaren flexibel kunnen omgaan met hun werkomgeving. Binnen en buiten het fysieke gemeentehuis. Waar zij een goed uitgeruste ICT beschikbaar hebben (informatie en communicatietechniek). Een gemeente die het goede voorbeeld geeft met het toekomstbestendige beeld dat we van Dronten willen uitstralen: klimaatbewust en met een gezonde levenshouding. We inventariseren wat nodig is en komen met een voorstel.”

Goed werkgeverschap is voor de VVD een ander argument voor modernisering van het gemeentehuis. Het kan niet zo zijn dat, zoals momenteel het geval is, de gemeente op vele fronten niet aan de vigerende Arbonormen voldoet. De gemeente heeft daarnaast betrokken ambtenaren nodig, die goed werk leveren. Die ook kunnen en willen meedenken met vragen vanuit inwoners en bedrijven. Zij verdienen een goede werkplek.

Marktverstoring

Hiermee zijn alle argumenten in het raadsvoorstel samen te vatten. Deze insteek delen wij. Het voorstel is echter mede gebaseerd op een programma van eisen op grond waarvan ervoor gekozen kan worden om onder andere een voor iedereen beschikbaar café en restaurant te exploiteren en vergaderruimtes voor derden aan te bieden. Daarmee loopt het gemeente het risico aan oneerlijke concurrentie te doen door marktverstorend te handelen jegens aanbieders rond het Meerpaalplein en elders in het centrum van onze gemeente. Daar zijn wij geen voorstander van en we zullen dit in de discussie rond de scenario’s die zullen volgen, als uitgangspunt nemen.