Ruimte, samenwerking en urgentie voor vitale centra

Er is afgelopen jaar veel energie vrij gekomen rondom de Retailvisie, er een positieve grondhouding bij stakeholders, doeners die aan de slag willen. Het is belangrijk dat ondernemers, inwoners en gemeente samenwerken om resultaat te bereiken. De centra van de drie dorpen vervullen een belangrijke rol als kloppend hart van de gemeenschap. Daarvoor zijn zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen nodig. Zorgen om de leefbaarheid en vitaliteit van de centra zijn gehoord en erkend. Bereidheid tot actie is door veel stakeholders in de twee commissievergaderingen en raadsvergadering van januari uitgesproken.

Ruimtelijke ontwikkelingen worden voortaan getoetst in de geest van de Retailvisie. Er staan denkrichtingen en scenario’s die samen met stakeholders zijn opgesteld om de verschillende centra levendiger en vitaler te houden. Onze motie, flexibilisering voor leefbaarheid, verzoekt het college om in de Actieplannen die volgen uit de Retailvisie, flexibilisering in bestemming mogelijk te maken. Dit om ruimte te bieden om samen met de ondernemers,inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente de passende onderneming op de passende plaats te krijgen, maar ook functies als wonen als scenario onderdeel te laten maken van onze levendige vitale centra. Ruimte om buiten de gebaande paden te kunnen werken, met daarbij ook de vraag om te onderzoeken welke termijnen passen bij het verlenen van bijvoorbeeld tijdelijke vergunningen voor alternatieve bestemmingen. Mogelijkheden bieden voor de ruimtes die er zijn.Daarbij zijn bewust in de motie nog geen specifieke gebieden aangewezen, dat is om aan de stakeholders om daarover samen het gesprek aan te gaan en een plan te maken.

Functies in de centra welke veel verkeersbewegingen voor laden en lossen door toeleveranciers en consumenten met zich meebrengt op plekken waar de ruimte beperkt is voor deze hoeveelheid verkeer en overlast kan geven voor naastliggende wijken is voor ons een aandachtspunt. Dit zijn ook de belangrijkste redenen geweest om een motie te dienen gericht op geen perifere detailhandel aan De Rede te realiseren in te dienen. Veilige verkeerssituaties en leefbaarheid naast de centra vinden naast ruimte om te ondernemen óók belangrijk.

Samenwerking en participatie zijn belangrijk in het vervolg op de Retailvisie om te komen tot de Actieplannen, de uitvoering daarvan, eigenlijk continu om te komen tot vitale centra. We hebben als VVD vertrouwen in het proces dat tot zo ver tot stand is gekomen en voortgezet om te komen tot vitale centra.

Het is niemand ontgaan dat tijdens de debatten focus te houden op de Retailvisie als geheel in plaats van over de komst van de Lidl in Dronten-West lastig was. Waarom behandelen we de Retailvisie? Om uitvoering tegeven aan de raadsmotie van november 2017 met het verzoek aan het college om samen met stakeholders een Retailvisie te ontwikkelen als een uitwerking van de Sociaal Economische Visie. Een raadsinformatiebrief werd toen als voldoende informatie voor de raad beschouwd. Hierom, maar ook om duidelijk te maken dat we deze raadsvergadering geen besluit nemen met betrekking tot de Lidl in Dronten-West, is een amendement tot stand gekomen. Een derde argument voor dit amendement is dat we de Actieplannen, waar de inhoudelijke plannen verder gaan dan denkrichtingen en scenario’s, graag wel op een bekende termijn over besluiten. Enerzijds omdat er nu een energiek voortvarend proces op gang is waar vertrouwen in is. Anderzijds omdat daar voor de gemeenteraad een duidelijke controlerende en budgetrechtelijke rol heeft tot op zekere hoogte.

Eind 2019 is een behandeling van de Actieplannen als vervolg op de Retailvisie. De financiële rolverdeling en verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen in deze plannen is voor ons hier een aandachtspunt. U mager op rekenen dat de VVD de financiële paragraaf van de Actieplannen ook zeer kritisch zal lezen.

Het is de verwachting dat we voor de zomervakantie de laatste ruimtelijke besluiten over de komst van de Lidl in Dronten-West nemen.Zoals ook tijdens de campagne afgelopen jaar aangegeven is de VVD voor de komst van de Lidl in Dronten-West. Zorgen om de leefbaarheid en vitaliteit in de centra is gehoord en erkend. Dit is een van de redenen dat we constructief willen meedenken aan de invulling van de centra. Daarom ook de motie voor flexibilisering van bestemmingen, welke is aangenomen door de gemeenteraad. Het is tijd voor actie!