Geen belastingverhoging in 2020

Volgend jaar worden de lasten voor inwoners en ondernemers van Dronten niet verzwaard. Op voorstel van de VVD heeft de gemeenteraad van Dronten daartoe besloten.


Op 4 juli behandelde de gemeenteraad van Dronten de Kadernota 2020. Met die nota geeft de raad aan het college van burgemeester en wethouders de kaders mee voor de begroting van volgend jaar, die in november vastgesteld zal worden.

De VVD steunt het beleid dat het college in de Kadernota voorstelt, met één belangrijke uitzondering. Hoewel de financiële positie van de gemeente heel goed is, zijn we inmiddels op het punt gekomen dat extra incidentele lasten weliswaar nog steeds gedragen kunnen worden, maar extra structurele lasten alleen maar als er extra structurele inkomsten of structurele bezuinigingen tegenover staan.

We zien voor de komende jaren veel autonome ontwikkelingen op ons afkomen en we hebben daarnaast veel ambitie en plannen. Om hierbij de begroting sluitend te houden, werd in de Kadernota als oplossing belastingverhoging gekozen. We willen als VVD bij financiële uitdagingen echter eerst kijken wat de eigen organisatie daaraan kan doen en, als dat niet genoeg is, dàn pas komt de portemonnee van de inwoners en ondernemers in beeld. Volgens ons was het inderdaad mogelijk om ruimte te vinden in de begroting en daarom hebben we een amendement ingediend om de belastingverhoging te schrappen in combinatie met vijf andere amendementen die besparingen opleveren. Dat betrof onder andere het doen van verkeersonderzoeken uit reguliere in plaats van aparte budgetten en het schrappen van de verdubbeling van de inwonersbijdrage aan de Regio Zwolle, waar ons geen concrete resultaten van konden worden aangetoond.

Voor geen enkel besparingsamendement kregen we vervolgens een meerderheid in de gemeenteraad maar wel voor het schrappen van de belastingverhoging. Dit betekent dat in november andere besparingen zullen moeten zijn gevonden, waar wij alle vertrouwen in hebben. Wij zijn blij dat in ieder geval duidelijk is dat we als gemeente eerst naar ons zelf gaan kijken en niet naar het verzwaren van de lasten van inwoners en ondernemers.

Verder hebben we moties ingediend om legesvrijstelling te geven aan organisaties die zich inzetten voor lokale goede doelen en om te onderzoeken of de provincie ook financieel wil bijdragen aan de Tulpenroute. Beide moties werden aangenomen.

Samen met de rest van de gemeenteraad hebben we de motie van Leefbaar Dronten omarmd om zwembad de Alk in Biddinghuizen toekomstbestendig te maken. Het plan hiervoor is een prachtig voorbeeld van participatie van alle betrokken partijen, maar vooral de inwoners van Biddinghuizen.

Een overzicht van alle moties en amendementen en de besluiten erover zal op de website van de gemeenteraad worden geplaatst.