Zorg in Flevoland, ook zorg landelijk

In september is het rapport “de toekomstverkenning Zorg in Flevoland” besproken in de gemeenteraad op initiatief van onze eigen wethouder Irene Korting. Blijft het dan bij een keer het rapport bespreken? Nee, we blijven als VVD Dronten-fractie de actualiteiten op dit onderwerp volgen en daar waar mogelijk en doelmatig benutten we ons VVD-netwerk. Het is enorm prettig dat we rechtstreeks contact hebben met “onze woordvoerders” op dit dossier in de Tweede Kamer. Op 20 november 2019 volgt er landelijk om 13.00 uur een live debat over het medisch zorglandschap.

Op 26 september was er voor de Tweede Kamerfracties gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen in de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lokale zorgen en teleurstellingen worden ook de Tweede Kamerfractie gedeeld met de Minister. Het doet ons goed te merken dat ook onze vragen c.q. opmerkingen door de landelijke VVD fractie zo opgepakt worden! Onderstaande vragen zijn o.a. vragen welke wij hebben gedeeld met onze collega’s in Den Haag.

 

§  het feit dat een volwaardige SEH en acute verloskunde niet terugkeren in Lelystad. Kan de Minister aangeven wat op de middellange en lange termijn gebeurt met de spoedpoli en de spoedpost? Wat betekent de komst van het kwaliteitskader spoedzorgketen voor de reisafstanden?

§  Kan de Minister aangeven of hij, in het kader van de spoed zorg, mogelijkheden ziet om het aantal ambulancestandplaatsen uit te breiden om zo de aanrijtijden gunstig te beïnvloeden? Mede gezien het feit dat in het rapport wordt geconcludeerd dat de reisafstanden naar een volwaardige SEH zijn toegenomen.

§  De inzet van openbaar vervoer naar ziekenhuizen in de omgeving lijkt inde regio als oplossing gevonden te zijn om de toenemende reistijden tegen te gaan. Kan de Minister toelichten wat de stand van zaken is over deze ontwikkeling?

§  Hoe wordt de acute zorg rondom grote evenementen in de gemeenten, zoals Lowlands in de gemeente Dronten, geregeld? Hoe wordt een goede bereikbaarheid van medische zorg bij dergelijke evenementen gewaarborgd?

§  Hoe worden patiënten/burgers vertegenwoordigd in de Zorgtafel?

§  De zorg dat de huisartsenzorg in Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder en in mindere mate op Urk kwetsbaar is. Welke concrete afspraken en acties zijn er en worden gemaakt om deze kwetsbaarheden het hoofd te bieden?

 

We blijven ons hard maken voor goede zorg in Flevoland, en vooral blijven we ervoor waken dat onze inwoners gehoord worden. Het is belangrijk dat we als inwoners worden betrokken bij de vervolgstappen van de Zorgtafel en dat we bijdragen aan het realiseren van de agenda in de regio.

 

We omarmen het rapport “de toekomstverkenning Zorg in Flevoland” niet volledig. Onder andere op het punt dat de verkenner stelt; dat wij als gemeente samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars medeverantwoordelijk zijn van het vormgeven van goede en toekomstbestendige zorg en preventie. De hoofdrol hierin is weggelegd voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het ministerie. We verwachten dat daar ook financieel de grootste verantwoordelijkheid ligt. Als gemeente hebben we komende jaren al uitdagingen genoeg ten aanzien van o.a. Wmo en Jeugdzorg.

 

Onze verantwoordelijkheid willen we oppakken, maar hiervoor is een zekere mate van betrokkenheid van ons als gemeenteraad nodig, waarvoor wethouder Korting ook werkbare ruimte en mogelijkheid toe nodig heeft om ons te kunnen vertegenwoordigen. De aanwezigheid van goede gezondheidszorg in de buurt is voor al onze inwoners van belang, of je nu al zorgbehoevend bent of niet, of weet dat er kans is dat je dit op korte termijn kan zijn.

 

De verdere vragen welke zijn gesteld zijn onder de volgende link te vinden:

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5e405257-1b02-4e7b-8635-0384542eb8fd&title=Inbreng%20verslag%20schriftelijk%20overleg%20inzake%20toekomstverkenning%20zorg%20in%20Flevoland%20%28Kamerstuk%2031016-245%29.docx

 

Meer informatie over het debat op 20 november zal hier verschijnen:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03542