Energie ambitie

De gemeente Dronten is al meer dan energieneutraal: sinds 2014 wekken we circa 171% duurzame energie op. Als onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) Flevoland, waar we deze maand de startnotitie van hebben besproken, dragen we als gemeente al goed bij aan de landelijke koers om in 2030 energieneutraal te zijn en CO2 neutraal in 2050. De gemeenteraad werd gevraagd richtinggevende uitspraken te doen voor de RES Flevoland. Mede op initiatief van de VVD is hiervoor een amendement ingediend welke raadsbreed gesteund is!

De uitvoering van de RES heeft uiteindelijk een grote impact op de leefomgeving van de inwoners van onze gemeente: het gaat om energieopwekking, energiebesparing en de toekomstige warmtevraag.

Doorgaans zijn we voorstander van kort en bondig met hooguit een drietal belangrijke hoofdzaken. Na uitgebreide bespreking en discussie in zowel fractie- als commissievergadering zijn we gekomen tot drie maal drie richtinggevende uitspraken welke we aan het college willen geven bij het verder opstellen van de RES Flevoland: 

 

1.     De gemeente Dronten in haar eigen beleid duidelijke en hoge ambities uitspreekt voor transitie naar een duurzame samenleving. Er naast zon en wind andere toekomstbestendige mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken. Vraag en aanbod van duurzame energie in de RES van Flevoland dus verder moet gaan dan wind- en zonne-energie;

2.     Vraag en aanbod van duurzame energie in balans moet zijn, waarbij energieopslag en leveringszekerheid een belangrijke rol spelen;

3.     De Regionale Energie Strategie regionale economische kansen biedt;

4.     Voor duurzame energie een sluitende businesscase ook belangrijk is;

5.     De woonlasten van onze inwoners niet onevenredig verhoogd moeten worden door de uitvoering van de RES en dit uitgewerkt moet worden op een manier waarbij baten en lasten eerlijk verdeeld worden;

6.     Alle RES-regio’s zijn verantwoordelijk voor een realistische opgave, als gemeente Dronten/Flevoland  zijn we niet de eindoplossing voor de totale Nederlandse opgave;

7.     Draagvlak onder stakeholders belangrijk is en hun verwachtingen goed gemanaged moeten worden. En het daarom van belang is de Drontense inwoners en ondernemers nauw te betrekken, o.a. via lokale netwerken/gemeenten, bij het uitbrengen van een gedragen RES-bod;

8.     Burgerparticipatie een hogere ‘ranking’ te geven dan nu in de startnotitie RES genoemd;

9.     Concrete invulling geven aan de rol van de gemeenteraden bij het opstellen/vaststellen van de RES Flevoland, meer dan “geïnformeerd” zijn.

 

Onze fractie heeft een amendement geschreven in samenwerking met GroenLinks, met steun van PvdA, maar mede ingediend door de andere fracties geeft een duidelijk (liberaal) signaal af. Het college vertegenwoordigd onze gemeente bij het opstellen van de RES in de werkgroep Participatie. Tijdens de commissievergadering deed wethouder Siepel al de toezegging dat eerste helft 2020 het onderwerp ook weer terugkomt in de gemeente om de voortgang te bespreken. Het onderwerp wordt vervolgd!

 

Het onderwerp bood ook een mooie gelegenheid om leden welke regelmatig al dan niet dagelijks met dit onderwerp bezig zijn te raadplegen voor hun inzichten. Leon Schuiling bracht zijn inbreng mee naar de fractie, bedankt daarvoor!

 

Op dit of een ander onderwerp meepraten in de meningsvorming? Neem dan contact op met fractievoorzitter Remco de Maaijer of vice-fractievoorzitter Trudy Stoker.