Verhoging afvalstoffenheffing

De gemeenteraad heeft ondanks enkele amendementen toch besloten de afvalstoffenheffing te verhogen met 19% en daarnaast dat het aantal kilo's per huishouden dat gratis mag worden aangeboden op de Milieustraat, wordt teruggebracht naar 100 kilo per jaar.

Verhoging afvalstoffenheffing

Gisteren heeft de gemeenteraad besloten de afvalstoffenheffing te verhogen van €222,91 naar €264,36, oftewel met 19% (exclusief de korting die vorig jaar kon worden gegeven gaat het om 11%). Een bijbehorend besluit is dat het aantal kilogram per huishouden dat gratis mag worden aangeboden op de Milieustraat, wordt teruggebracht naar 100 kilo per jaar.

De VVD heeft een amendement van de PvdA om geen verhoging toe te passen (met uitzondering van de inflatiecorrectie) gesteund en zelf een amendement ingediend om het huidige aantal gratis bij de Milieustraat in te leveren kilogrammen te handhaven. Beide amendementen kregen echter geen meerderheid in de gemeenteraad.

De kosten die gemaakt zullen worden in 2020, zouden als de amendementen waren aangenomen, eenmalig gedekt hebben kunnen worden met het batig saldo van de begroting.

 

Waarom konden wij ons niet vinden in de verhoging van de afvalstoffenheffing?

Voor de VVD staan drie aspecten in de discussie centraal. We willen zo laag mogelijke lasten voor de inwoners, we willen een kostendekkende afvalstoffenheffing, en we zijn een voorstander van maatregelen om te komen tot een zo goed mogelijke scheiding en hergebruik.

In februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat er een onderzoek komt waarin de totale kosten van afval en reiniging onder de loep genomen worden. Dit is herhaald in de kadernota in mei, en in de voortgangsrapportage van augustus. Bij de integrale beoordeling van de begroting voor 2020 en de bijbehorende lastendruk voor de inwoners, in november, konden wij de uiteindelijk voorgestelde verhoging niet meewegen. Nu, aan het eind van het jaar, komt het college met een voorstel voor een fors hogere afvalstoffenheffing voor 2020 in combinatie met nieuw beleid. Onderzoek in verband met de nieuwe ontwikkelingen die in onze optiek al geruime tijd bekend zouden moeten zijn, moet echter nog gedaan worden in 2020.

Nieuw beleid verdient volgens de VVD een zorgvuldige voorbereiding en afweging van de mogelijke effecten op basis van onderzoek. Vanwege de onduidelijkheid die er nu nog bestaat rond de gevolgen van diverse voorgestelde maatregelen, vonden wij het verstandiger pas een besluit te nemen na gedegen onderzoek, een goede voorbereiding en afweging.