Tevredenheid en zorg

Bij de begrotingsbehandeling nam de gemeenteraad een motie van de VVD over maar stemde tegen een amendement om de belastingen minder te verhogen.

Op 5 november behandelde de gemeenteraad van Dronten de begroting voor 2021, onze fractievoorzitter sprak daarbij deze Algemene beschouwingen uit:

 “De VVD is in 2018 enthousiast van start gegaan met de samen met onze collega’s gekozen aanpak en hoofdlijnen, waaronder: het borgen van vitale dorpskernen, klimaatverbetering, veilig opgroeien, liefdevolle zorg, een sterke economie, bereikbaarheid, ruimte voor goed onderwijs, aandacht voor groei en ruimtelijke ontwikkeling, opknappen van bedrijventerreinen, en inwonerparticipatie.

 We hebben nu bijna 63% van deze raadsperiode erop zitten en er is reden voor tevredenheid, maar ook voor zorg.

 Tevredenheid omdat uit de recente midden-termijn-terugblik van het college bleek dat de uitvoering van het coalitieakkoord meer dan op schema ligt. Er zijn mooie resultaten geboekt en we hebben er alle vertrouwen in dat we aan het eind van de rit ook het hele parcours zullen hebben afgelegd.

 Zorg omdat we hebben gezien dat het Coronavirus een enorme wissel aan het trekken is op onze samenleving, ook onze lokale. Dit maakt dat we extra alert moeten blijven op de leefbaarheid van onze woonkernen. Daarnaast moeten we bijdragen wat we kunnen aan de gezondheid van onze inwoners en ondernemers. Èn we moeten nog meer dan normaal rekening houden met hun huishoudboekjes.

 Wat dat eerste betreft, de leefbaarheid, steunen wij inhoudelijk het amendement van Leefbaar Dronten, GroenLinks en PvdA om de handhaving verder te versterken. Wel zijn we benieuwd naar de reactie van het college op de effecten van de financiële paragraaf ervan, vooral in samenhang met het door alle andere fracties ingediende amendement Groene Schoolpleinen – waarover inhoudelijk in de raadsvergadering van 17 september al een besluit genomen is.

 Wat het tweede betreft, onze inwoners en ondernemers, is ons vertrekpunt zoals bekend steeds om bij het in zicht komen van financiële grenzen, eerst goed naar de eigen organisatie te kijken vóórdat we belastingen gaan verhogen.

 Wanneer we dat doen, zouden wij op twee punten graag een andere keuze maken dan nu voorgesteld.

 Als eerste zouden we een beperkter kader willen stellen met betrekking tot externe inhuur. Vanuit de raad zijn daar al vaker vragen over gesteld. Terwijl bij andere gemeenten de externe inhuur daalt, stijgt die bij de onze. Wij zijn er ons terdege van bewust dat vanwege de wettelijke bevoegdheid van het college voor de bedrijfsvoering, het de raad past om terughoudend te zijn bij het stellen van gedetailleerde kaders. Een kader op hoofdlijnen past daarbij echter zeer zeker. We roepen het college dan ook op om op dit punt beleid te ontwikkelen, zeker nu de laatste jaren stevig is geïnvesteerd in de formatie. Wij stellen daarbij voor om de externe inhuur alvast neerwaarts bij te stellen met €350.000.

 Ten tweede stellen we voor om de post incidentele uitgaven meer in lijn te brengen met de realisatie in de laatste jaarstukken en te beperken tot €50.000. Dat is meer dan vorig jaar nodig bleek, dus dit lijkt ons verantwoord.

 Deze keuzes rond de eigen bedrijfsvoering maken het mogelijk om voor onze inwoners en ondernemers de belastingen niet méér te verhogen dan met de sinds jaar en dag gebruikelijke indexering op basis van de verwachte prijsinflatie.

 Ten slotte willen we ook graag samen met onze collega’s van de ChristenUnie en het CDA een motie indienen voor een proef om bij alle raadsvoorstellen met een budgettair beslag van minimaal €50.000 een ‘doelmatigheid en doeltreffendheid’-paragraaf te hanteren, alsmede een bijbehorende rapportage. Zo kunnen we ervaring doen voor het traject om blanco te gaan begroten.”

 

In het debat bleek dat de andere fracties ons voorstel om de belastingen niet méér te verhogen dan met de indexering niet steunden, waardoor deze volgend jaar helaas met 4,4% zullen worden verhoogd, nog los van een mogelijk verdere verhoging van de afvalstoffenheffing die later dit jaar wordt besproken. Onze motie kreeg wel brede steun en werd door het college overgenomen.

Toen, ten slotte, bleek dat het amendement rond versterking van de handhaving financieel mogelijk was, hebben wij dat gesteund.