Algemene Beschouwingen 2021

 

Liever Remco's bijdrage terugkijken? Klik hier!


Algemene Beschouwingen 2021

 

Vanavond nemen we een besluit over de laatste begroting van deze raadsperiode, die nog maar voor drie maanden het beleid bepaalt dat de huidige gemeenteraad voert.

We kijken terug op een bijzondere en bewogen periode, waar het Coronavirus een enorme stempel op heeft gezet. Het meeste dat kan worden gezegd staat in de schaduw van wat dit virus voor invloed heeft gehad op de Dronter samenleving … en nog steeds heeft.

Voor zover dat dus gepast is, kijkt de VVD tevreden terug op een periode waarin het coalitieakkoord ‘Naar Nieuwe Verbindingen’ grotendeels kon worden gerealiseerd. Het voorzieningenniveau kon op peil worden gehouden en verdere stappen konden worden gezet waarbij de lasten voor onze inwoners en ondernemers in toom konden worden gehouden.

 

Visitekaartje

Een gemeentebegroting gaat niet alleen maar over geld. Het is het visitekaartje van gemeenteraad, college en organisatie en bepaalt de koers voor het beleid in volle breedte. Dat wordt ook gelijk duidelijk als we kijken naar de drie grote budgetten in deze begroting. Dat zijn de budgetten voor Opgroeien en opvoeden (19% van de begroting), Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen (17%) en Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden (13%). Dit zijn zeer belangrijke thema’s, maar niemand zal denken dat bijvoorbeeld veiligheid, leefbaarheid, verkeer en vervoer, wonen en bouwen, economische ontwikkeling niet evenzeer van belang zijn, terwijl deze maar enkele procenten van de begroting beslaan. Ons beleid op deze thema’s vergt minder middelen, maar evenveel energie en toewijding.

Welk visitekaartje moet de gemeente als het aan de VVD ligt daarbij afgeven? De hoofdlijnen van het Coalitieakkoord zijn wat ons betreft nog even krachtig als in 2018: 

“Wat we doen in Dronten, doen we met de samenleving. Met inwoners, met ondernemers, met maatschappelijke organisaties. Wij zien onszelf als partner en werken samen, faciliteren en maken nieuwe verbindingen. Met de raad, met de samenleving, de organisatie en met elkaar.”

De gemeente is een ieders partner. Hier willen wij ook het volgende jaar weer  verder invulling aan geven. De VVD wil alle ruimte geven aan persoonlijke en georganiseerde ideeën vanuit de samenleving, waarbij de gemeente moet functioneren vanuit een faciliterende rol. 

De gemeente is er als partner voor de inwoners en de ondernemers en niet andersom. Het is wellicht een open deur, maar ook door open deuren moet je eerst nog heen lopen en dat kan wat ons betreft nog best wel een tandje soepeler.

 

BMNAB

Een gemeentebegroting gaat niet alleen maar over geld. Maar ze gaat uiteraard in ieder geval óók over geld. De afgelopen tijd zijn we gaan oefenen met Begroten Met Nul Als Basis, een methode van begroten waarbij het budget voor iedere begrotingspost elk jaar op nul gezet wordt, en elke post vanaf de basis telkens opnieuw onderbouwd en opgebouwd moet worden. 

Deze begroting is nog maar een halfproduct van BMNAB, en hoewel wij als VVD het ondervinden als een productieve manier van werken, geldt dit niet voor alle fracties. En omdat het de voorkeur heeft dat hierover raadsbreed consensus bestaat, dienen wij een motie in om het BMNAB-proces tot nu toe te evalueren en er lessen uit te trekken gericht op het bereiken van deze consensus. Let op, dat gaat over de aanpak, niet over politiek-inhoudelijke consensus uiteraard.

 

Bezuinigingen

BMNAB is in deze raad eerder gekenschetst als Zonder Benul Bezuinigen. Deze begroting laat zien dat dat geen goede typering was. Bijlage 5.4 laat namelijk zien dat van de dertien maatregelen die de gemeente in 2022 wil treffen er slechts zeven bezuinigingen betreffen. Dat is ongeveer de helft dus. Zes maatregelen gaan om extra lasten die we op ons schouders nemen. 

 

Voor de VVD ligt er een evenwichtige Programmabegroting 2022 voor, die we met vertrouwen zullen steunen.