Vluchtelingen

Op 3 september is in de gemeenteraad van Dronten een motie van de Partij van de Arbeid behandeld waarin het college wordt opgeroepen om te onderzoeken of er in de gemeente Dronten locaties zijn die het mogelijk maken om, naast de bestaande vluchtelingenopvang in het AZC, extra vluchtelingen op te vangen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft voor de motie gestemd waardoor het college van burgemeester en wethouders het verzoek hebben gekregen de motie uit te voeren. De VVD heeft tegen de betreffende motie gestemd. Alhoewel we evenals andere partijen van mening zijn dat we mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn niet in de kou kunnen laten staan, vinden we dat Dronten z'n verantwoordelijkheid voldoende heeft genomen in dit probleem.

© COA

Het draagvlak binnen de gemeente Dronten om vluchtelingen op te vangen is groot. Kijk maar naar het AZC bij Roggebotsluis waar ongeveer 1300 mensen worden opgevangen. Naast een vaste staf medewerkers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wordt er door een grote groep vrijwilligers ontzettend goed werk gedaan om deze mensen te helpen. We kunnen als gemeente trots zijn op de manier waarop we vorm hebben gegeven aan de opvang in Dronten waarbij vooral ook al die vrijwilligers een dikke pluim verdienen.

Het draagvlak binnen onze gemeenschap om vluchtelingen te helpen is groot en er is de VVD veel aan gelegen om dat niet kwijt te raken. Daarom vinden we dat je voorzichtig moet zijn met opnemen van nog meer vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen. Een goede spreiding van de opvang van mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn over heel  Nederland is volgens de VVD de beste oplossing om het draagvlak voor hulp aan vluchtelingen te behouden.

Nu de gemeenteraad in meerderheid de motie van de PvdA heeft omarmd zal de VVD zich op een positieve manier blijven inzetten om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen op een hoog niveau te houden. We zullen het college kritisch volgen in hun zoektocht naar eventuele locaties waar opvang zou kunnen plaatsvinden en we zullen blijvend aandacht vragen voor het draagvlak binnen de Dronter samenleving.

VVD Dronten