Programmabegroting 2016

De VVD heeft het afgelopen jaar tijdens de behandeling van diverse financiële stukken stukken het college gecomplimenteerd met de financiële beheersing van de gemeente Dronten. Een speciaal compliment geldt wat dat betreft voor de wethouder financiën (Ton van Amerongen). Ik realiseer mij dat dit uit verdachte hoek komt omdat de wethouder financiën een partijgenoot van ons is maar ook als hij dat niet zou zijn geweest had hij die complimenten van de VVD fractie ruimhartig gekregen. Ook voor 2016 ligt er weer een gezonde begroting die uitvoering geeft aan het collegeprogramma waarin we duidelijk de inbreng van de VVD terugvinden.

De VVD is bijzonder tevreden dat de lasten voor de inwoners van Dronten slechts beperkt stijgen en dan eigenlijk alleen nog maar in verband met de inflatiecorrectie. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten zullen de lasten in 2016 in het geheel niet stijgen. De VVD noemt dat een prestatie van formaat, zeker als we dat afzetten tegen de stijging van de lastendruk in de ons omringende gemeentes. De VVD is verheugd dat we onze verkiezingsbelofte van twee jaar gelden hebben kunnen inlossen door de burgers van Dronten een gezond financieel beleid te beloven als de VVD deel kan uitmaken van het college. De VVD zal het college op dit punt positief kritisch blijven volgen maar met deze wethouder van financiën en de overige leden van het college hebben we daar alle vertrouwen in.

Een van die afspraken op basis waarvan we dit vertrouwen baseren is de afspraak binnen  de coalitie (VVD, CDA en Leefbaar Dronten) dat we de kosten voor de transities (decentralisatie van de Rijksoverheid naar de Gemeentelijke overheid van een aantal zorg en welzijn taken) in principe dekken uit de bijdrage die we daarvoor ontvangen van de Rijksoverheid. De VVD vindt dat het college die transities erg goed heeft voorbereid en nu ook goed uitvoert. Bij de uitvoering wordt de nodige creativiteit gebruikt om de kosten te beheersen. Dit geeft ons vertrouwen voor het binnen de perken houden van de kosten voor 2016 en het realiseren van kwalitatief goede ondersteuning en zorg voor mensen die dat nodig hebben. Overigens zal de veranderende leeftijdsopbouw van de inwoners van Dronten naar alle waarschijnlijkheid doorwerken in  de zorgvraag. Het college heeft aangeven dat hier rekening mee is gehouden in het budget dat beschikbaar is voor deze zorg?

De wereld is het afgelopen jaar opgeschikt door de vluchtelingenproblematiek die is ontstaan door o.a. oorlogen in het Midden Oosten. Op initiatief van de Partij van de Arbeid heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om actief te zoeken naar geschikte locaties om eventueel vluchtelingen op te vangen.

De VVD heeft tegen deze motie gestemd omdat wij vinden dat we de oplossing van het vluchtelingenprobleem als land gezamenlijk moeten aanpakken en onder regie van de Rijksoverheid tot een goede spreiding van vluchtelingen over het land moeten komen. Omdat Dronten al een groot contingent opvangt vindt de VVD dat wij terughoudend moeten zijn in het opnemen van nog meer vluchtelingen binnen de gemeentegrenzen. Echter, er is een democratisch besluit genomen en wij zullen dan ook meewerken aan een goede en veilige opvang van vluchtelingen waarbij de VVD er op zal blijven hameren dat het grote draagvlak voor de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Dronten in stand moet blijven. Dit vergt nu al een heel goede communicatiestrategie  en uitvoering van die strategie van de gemeente.

Het college heeft naar aanleiding van een vraag van de VVD aangegeven dat de kosten die gepaard gaan met de opvang van vluchtelingen in z’n geheel gedekt worden door de Rijksoverheid.

Door het bijzonder goede financiële beheer is de gemeente Dronten in staat om te blijven investeren in voorzieningen. De gemeente blijft daardoor aantrekkelijk voor bedrijven en mensen om zich in onze prachtige gemeente te vestigen. Eén van de laatste bedrijven die heeft aangegeven om zich hier te vestigen is de Staay food groep. Als we goed gebruik maken van de ambassadeursfunctie van dit soort bedrijven is naar de mening van de VVD de verwachting gerechtvaardigd dat dit een aantrekkende werking zal hebben op anderen. Wellicht zal hierdoor de “Poort van Dronten’ eindelijk de impuls krijgen waar we al zo lang op wachten.

 

We doen veel om Dronten een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn, investeren in allerlei voorzieningen zoals bijvoorbeeld de MFG’s in Swifterbant en Biddinghuizen. We hebben de afgelopen jaren ook veel in infrastructuur geïnvesteerd. De prachtige stationslocatie in Dronten is daar een mooi voorbeeld van. Ook de investeringen  die zijn gedaan in het buitengebied om de bermen langs de buitenwegen te verstevigen is daar een voorbeeld van. Echter, de voortgang daarvan baart de VVD wel enig zorg. Het huidige plan van aanpak om van een beperkt aantal wegen de bermen te verstevigen loopt in 2019 af. We willen graag dat, in verband met de economische activiteit in het buitengebied en de veiligheid voor al het verkeer, ook na 2019 de aanpak van bermverstevigingen of verbreding van wegen in het buitengebied doorgaat. Middels een motie die we samen met het CDA en LD hebben ingediend hebben we het college verzocht om hiervoor een plan van aanpak te maken.

De VVD wil afsluiten met een groot compliment omtrent het financiële beheer van de gemeente Dronten en het uitvoeren van een degelijk collegeprogramma.

 

Bernd Rosing

Fractievoorzitter VVD Dronten