Woordenlijst Vluchtelingenopvang

Een paar maanden geleden is door de gemeenteraad van Dronten een motie van de Partij van de Arbeid is behandeld. Hier wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om in onze gemeente extra vluchtelingen op te vangen. Deze motie is destijds aangenomen.  De VVD heeft tegen deze motie gestemd, maar vanzelfsprekend respecteren we het democratisch besluit. 

 

In de wandelgangen worden wij als fractie wel eens aangesproken over ons standpunt, en wat opvalt is dat er vaak begrippen, afkortingen en definities door elkaar gehaald worden. Hieronder een korte “verklarende woordenlijst” van veel voorkomende terminologie. 

 

AC; aanmeldcentrum

 

AMA; Alleenstaande minderjarige asielzoeker

 

Asielzoeker; Persoon die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend.


COA; staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie.

IND: immigratie en naturalisatiedienst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid uit in Nederland. De IND beoordeelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden

 

Statushouder: Asielzoeker van wie het verzoek is ingewilligd en die een (legale) verblijfsstatus heeft gekregen

 

Uitgenodigde vluchteling: Vluchteling die eerst door de United Nations High Commissionair for Refugees (UNHCR) wordt geselecteerd en vervolgens door de Nederlandse overheid wordt uitgenodigd om naar Nederland te komen. Deze persoon krijgt daarmee een verblijfsstatus zonder voorafgaande indiening van een asielverzoek.

 

Vluchteling; Niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

 

Bron: www.rijksoverheid.nlwww.vluchtelingenwerk.nl