Sociaal domein

We helpen mensen aan het werk, zorgen voor een vangnet en helpen in integratie

Aan het werk

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. We helpen hierbij: bijvoorbeeld bij om- en bijscholing en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. In de komende jaren is er een grote vraag naar arbeidskrachten en wordt er een tekort verwacht aan vakmensen en specialistische functies. We willen begeleidingstrajecten van werkloosheid naar werk’ en van werk naar werk opzetten om inwoners perspectief te bieden. 

 

Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving. Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. 

 

Integratie

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

 

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen helpen. We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. 

 

Wij willen dat tegen elke vorm van discriminatie hard wordt opgetreden. En wij bieden een luisterend oor voor wie pijn ervaart. Het bestrijden van discriminatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de samenleving.