Gezondheid

Gezondheid is cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving, en gemeenten hebben als taak de gezondheid van hun inwoners te beschermen, bewaken en bevorderen en te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. De gemeente wordt nog meer verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Gezondheid wordt, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, voor slechts 10% beïnvloed door gezondheidszorg. En direct, maar ook indirect (door de grote invloed van de fysieke en sociale omgeving op gedrag en leefstijl), voor een groot deel door omgevingsfactoren.Het is noodzakelijk om een verschuiving te realiseren van de focus op ziekte en zorg naar een focus op preventie en gezonde leefstijl. Nu investeren in preventie levert zowel gezondere inwoners als economische winst op. 

 

Waardig oud worden

Inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten waaronder woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen (meer over wonen? Klik hier). Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen, hetzelfde geldt voor het aanpassen van je woning. We gaan ervan uit dat een gezonde totale mix van woningaanbod rekening houdt met demografische en doelgroep-gebonden aspecten. De gemeente Dronten is sterk vergrijzend met een grote, snelgroeiende groep ouderen. Het toekomstbestendig maken van de woonomgeving met technische snufjes en het stimuleren van nieuwe woonvormen voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen kan daarbij ondersteunen. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er binnen de wettelijke termijnen opvang beschikbaar moet zijn. 

 

De gemeente dient zich ook extra in te spannen voor mensen met dementie zodat het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt geoptimaliseerd. Bij het inkopen van zorg hechten we niet alleen aan een scherpe prijs-kwaliteitverhouding, maar willen we ook dat zorg zo lokaal en dichtbij als mogelijk georganiseerd wordt, bij instanties waar klanttevredenheid, klantervaring en innovatie voorop staan. We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie. Een mogelijke oplossing hierbij zijn logeerfuncties of een respijthuis. 

 

Jeugdzorg en GGZ

Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Als jongeren of kinderen zwaardere hulp nodig hebben kunnen mensen terecht bij de huisarts. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning. Hulp wordt beoordeeld op zijn effectiviteit. Voor de (nood)opvang van mensen met een psychische aandoening is een regionale samenwerking. Waarbij een snelle opvang mogelijk is. We stimuleren ook vrijwilligersinitiatieven en we willen ruimte geven aan particuliere initiatieven en stichtingen die gericht zijn op zorg en begeleiding. 

 

Jeugdzorg doen we het liefst zo dichtbij het huis mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Meetbare doelen en maatschappelijke effecten zijn een eerste stap in het efficiënter krijgen van deze zorg. Preventie en inzet op positieve gezondheid, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt, de gids. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden. Bij jeugdzorg is het belangrijk niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin. Daardoor kunnen kinderen en hun ouders beter en effectiever geholpen worden. Van ouders verwachten wij dan ook verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen.

 

Door bijvoorbeeld met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling moet dit herkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd beschikbaar zijn. 

 

Gezonde leefstijl

Het is noodzakelijk om een verschuiving te realiseren van de focus op ziekte en zorg naar een focus op preventie en gezonde leefstijl (meer lezen over sport? Klik hier) Dit is belangrijk om de gezondheidzorg betaalbaar te houden. Alleen dan kunnen we de gezondheidsverschillen verminderen en de snel stijgende zorgkosten in de hand houden. Nu investeren in preventie levert zowel gezondere inwoners als economische winst op. De coronacrisis heeft het belang van gezondheid opnieuw duidelijk onderstreept. Op de eerste plaats voor mensen zelf maar ook voor onze samenleving als geheel. Gezond leven willen we faciliteren en stimuleren zonder dat de overheid zich te veel bemoeit met de levenswijze van mensen. Uiteindelijk maak je zelf je eigen keuzes. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de vrijheid van de één, niet ten koste mag gaan van de gezondheid van de ander.